1. ЦИЉ

Циљ ове процедуре је дефинисање поступака и процеса у одељењу за безбедност железничког саобраћаја Дирекције за железнице,  у смислу издавања дозвола за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру.

 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ

Појмови и дефиниције који се примењују у овој процедури дати су у:

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у одељењу за безбедност железничког саобраћаја.

 

4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

 

5. ДИСТРИБУЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ

Еталон примерак процедуре за издавање дозвола налази се код  саветника за квалитет и стандардизацију.

 Саветник за квалитет и стандардизацију врши дистрибуцију радних примерака процедуре за издавање дозвола.

Сваки примерак процедуре за издавање дозвола се обележава, а о дистрибуираним примерцима се води евиденција. Нико не може напустити Дирекцију, а да се претходно не раздужи добијеном процедуром за издавање дозвола.

Дистрибуција процедуре за издавање дозвола ван Дирекције врши се искључиво уз одобрење директора Дирекције за железнице. На такве примерке процедуре за издавање дозвола обавезно се ставља ознака "неконтролисана копија".

Начелник одељења за нормативе и техничке прописе и начелник одељења за безбедност железничког саобраћаја су  одговорни  да обезбеде да запослени којим руководе имају приступ процедури за издавање дозвола.

 

 

 

6. ИЗМЕНЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ

Измене процедуре за издавање дозволе могу да покрећу сви корисници документа.

Измене процедуре за издавање дозвола одобрава директор Дирекције за железнице.

Спровођење измена спроводи  саветник за квалитет и стандардизацију.

Измене се спроводе на начин дефинисан процедуром QP 03, измене докумената.

Списак измена се налази у оквиру пословника о квалитету Дирекције за железнице.

Процедура за издавање дозвола се преиспитује у следећим случајевима:

 

7.  ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА

Процедура за издавање дозвола има везу са:

 

8. ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА

Одговорности и овлашћења припадају власницима процеса.

Процес је дефинисан дијаграмом тока процедуре за издавање дозвола.

Процедуру за издавање дозвола одобрава директор Дирекције за железнице.

Решење и дозволу потписује директор Дирекције.

У складу са наведеним, власници процеса су:

 

 

 

 

 

                                       АКТИВНОСТ

          ОДГОВОРНОСТ

1.

Подношење писаног захтева

С

2.

Процена захтева

НО

3.

Решење о формираној комисији

ДД

4.

Чланови комисије добијају решење. У решењу је специфициран носилац задатка кога одређује начелник одељења

НО

5.

Утврђивање: Документација постоји?

а. Уколико не постоји документација или је некомплетна носилац задатка извештава странку

б. Уколико је документација комплетна, приступа се обради документације

НЗ

6.

Странка разматра одговор носиоца задатка у вези са документацијом

С

7.

Странка комплетира документацију

С

8.

Обрада документације

НЗ

9.

Документација комплетна?

НЗ

10.

Комплетирана документација

НЗ

11.

Закључак комисије

НЗ

12.

Носилац задатка извештава начелника одељења

НЗ

13.

Постоје услови за израду решења о дозволи?

НО

14.

Начелник одељења са правницима и комисијом израђује решење о дозволи и обавештење о потреби плаћања таксе и накнаде

НО

15.

Потписано решење

ДД

16.

Начелник одељења са правником из комисије прави предлог закључка о одбијању захтева

НО

17.

Потписан закључак о одбијању захтева

ДД

18.

НО извештава ПДД о позитивном исходу

НО

19.

Странка добија писмени одговор у односу на поднети захтев

Дирекција

20.

Захтев је решен позитивно?

 

21.

Странка доставља доказ о плаћању таксе и накнаде

С

22.

 Овера уплате таксе

НО

23.

Странка добија решење

Дирекција

 


 


 


 

ПРИЛОЗИ:

 

ПРИЛОГ 1

ТЕРМИНОЛОГИЈА ( ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ )

 

ПРИЛОГ 2

ТИПСКИ ДОПИС

 

ПРИЛОГ 3

Преглед садржаја документације коју је странка у обавези да достави по подношењу захтева за добијање дозволе


 

ПРИЛОГ 1

 

ТЕРМИНОЛОГИЈА (ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ)

 

ОБЈЕКАТ ОЦЕНЕ УСАГЛАШЕНОСТИ – начин позивања на производ, процес, систем, особу или тело на које се оцена усаглашености примењује.

НАПОМЕНА 1 – Особе или организације које спроводе активности друге стране у оцени усаглашености обухватају, на пример, купце или кориснике производа или потенцијалне клијенте који желе поверење у систем менаџмента испоручиоца, или организације које представљају ове интересе.

НАПОМЕНА 2 – Дескрипторте права, друга и трећа страна, који се користе да карактеришу активности оцене усаглашености у односу на дати објекат, не треба мешати са правном идентификацијом релевантних страна у уговору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Прилог 2

Grb-Srbija_2004
                                                                                                                  Типски допис

 

 


             РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

     ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

         БЕОГРАД, Немањина бр.6

         Бр:

         Дана:

 

                                                                                                              Адресa

 

Предмет:

 

Веза:

 

                       У вези вашег дописа бр.......... од......... године , којим сте доставили захтев за издавање дозволе за коришћење ................................................................................................................................................

и у прилогу захтева....................( навести достављену документацију), обавештавамо вас да је за даље вођење управног поступка поводом предметне управне ствари потребно да у року од ........ дана доставите и следећу документацију:

-

-

-

-

 

Обавештавамо вас да се за издавање дозволе за коришћење .......................................................................................................................................................

а по позитивном решењу у управној ствари, плаћа накнада на основу члана 69. Закона о железници (''Сл. гласник РС'', бр 18/2005) у висини утврђеној чланом 2. Правилника о висини накнаде за издавање дозволе за коришћење железничких возила, делова и опреме за железничка возила и уређаја, делова и опреме за железничку инфраструктуру (''Сл. гласник РС'', бр. 117/2005).

 (Навести износ накнаде)

 

 

Истовремено вас обавештавамо да сте дужн да, сходно одредбама члана 6. и Тарифи републичких административних такси – ТАРИФНИ БРОЈ 148. Закона о

 

 

 

републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', 43/03, 51/03, 53/04,

 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09) платите и административну таксу за решење којим се даје дозвола за коришћење .................................................................. .................................................................................................................................................. у износу од 0,6% од вредности ................................................................................................................................................ пре уручења решења.

 

Стога је неопходно да према одредбама члана 7. Закона о републичким административним таксама, у предмету, односно захтеву којим се покреће поступак за издавање дозволе НАЗНАЧИТЕ вредност предмета, што ће бити основица за обрачун таксе. Ставом 2. предметног члана Закона прописано је да ако вредност предмета не назначите у захтеву, или је назначена мања вредност од стварне, вредност предмета ће се утврдити решењем овог органа и сходно томе одредити износ републичке таксе.

 

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Слободан Росић

 

 

 

 


 

Прилог 3

 

Преглед садржаја документације коју је странка у обавези да достави по подношењу захтева за добијање дозволе

 

 

1

Назив органа коме се захтев подноси

 

2

Предмет захтева - назив, тип, ознаку производа за које се тражи дозвола

 

3

Назив произвођача производа за железницу за који се издаје дозвола

 

4

Овлашћење за вођење поступка за добијање дозволе пред Дирекцијом за железнице код производа који се производе у иностранству а поступак покреће представник у Србији

 

5

Извод из регистра привредних субјеката подносиоца захтева

 

6

Декларација испоручиоца о усаглашености, сагласно стандарду ЈУС
  ISO/IEC 17050-1/2005, за производ за који се издаје дозвола

 

7

Примерци стандарда односно техничких прописа на увид који су поменути у декларацију испоручиоца о усаглашености

 

8

Документација подршке за производ, сагласно стандарду ЈУС ISO/IEC
  17050-2/2005

 

9

Документација подршке корисницима:

 

 

                        упутство за уградњу

 

 

                        упутство за коришћење

 

 

                        упутство за одржавање

 

10

Пројекат производа, прорачуни, књига производа и сл.

 

11

Склопни цртежи и цртежи подсклопова

 

12

Лабораторијска испитивања производа

 

13

Овлашћење лабораторије за испитивање производа

 

14

Остала документација зависно од конкретног предмета који се обрађује, у складу са одређеним важећим прописом из области железничког саобраћаја

 

 

У простору квадрата ознаком „+“ односно „–“ означити да ли је странка наведену врсту документације доставила.

Недостајућа документа треба навести у Типском допису странци да их је потребно доставити.