Добро дошли на званичну презентацију Дирекције за железнице!

српски
srpski
english

       Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 

Република Србија, Дирекција за железнице, Немањина 6, 11000 Београд

 Почетна Информације од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Дирекције за железнице и које се налазе на неком документу који је у поседу Дирекције за железнице, може се поднети Дирекцији за железнице на неки од следећих начина:

у писаној форми на поштанску адресу: Дирекција за железнице, Београд, Немањина 6 или предајом у писарници, Београд, улица Немањина бр 6/III канцеларија 586б, сваког радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова,

електронском поштом, на адресу administration@raildir.gov.rs

усмено, на записник у просторијама Дирекције за железнице, Београд, улица Немањина 6/III канцеларија 586б, писарница, радним данима од 7.30 до 15.30 часова факсом, на број (011) 361 83 46

Законске одредбе релевантне за подношење захтева и остваривање права на приступ информацијама су следеће: 

Свако (домаће и страно, физичко и правно лице) може да поднесе захтев за приступ информацијама;

Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи;

У захтеву се не мора навести разлог тражења информације;

Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна;

У вези са остваривањем овог права могуће је наплатити само трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију, а не и друге евентуалне трошкове које орган има у вези са поступањем по захтеву. Трошкови се могу наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије. На основу тог прописа, трошкови који се могу наплатити су следећи:

Кoпиja дoкумeнaтa пo стрaни:

нa фoрмaту A3 6 динaрa

нa фoрмaту A4 3 динaрa

 Кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису:

дискeтa 20 динaрa

ЦД 35 динaрa

ДВД 40 динaрa

 Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo кaсeти 150 динaрa

 Кoпиja дoкумeнтa нa aудиo-видeo кaсeти 300 динaрa

 Прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик 30 динaрa

Упућивaњe кoпиje дoкумeнтa трoшкoви сe oбрaчунaвajу прeмa рeдoвним изнoсимa у JП ПТТ Србиje

Укoликo висинa нужних трoшкoвa зa издaвaњe кoпиja дoкумeнaтa нa кojимa сe нaлaзe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja прeлaзи изнoс oд 500,00 динaрa, трaжилaц инфoрмaциje je дужaн дa прe издaвaњa инфoрмaциje пoлoжи дeпoзит у изнoсу oд 50% oд изнoсa нужних трoшкoвa прeмa oвoм трoшкoвнику.

 Oргaн влaсти мoжe oдлучити дa трaжиoцa инфoрмaциje oслoбoди плaћaњa нужних трoшкoвa, aкo висинa нужних трoшкoвa нe прeлaзи изнoс oд 50,00 динaрa, a пoсeбнo у случajу дoстaвљaњa крaћих дoкумeнaтa путeм eлeктрoнскe пoштe или тeлeфaксa.

 Дирекција за железнице је дужна да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана у зависности од врсте тражене информације. Обавеза да се информација достави без одлагања је основна, и значи да ће Дирекција за железнице одговорити по захтеву одмах чим буде у прилици да то учини. Информације које се односе на питања од значаја за живот и здравље људи, Дирекција за железнице ће дати у року од 48 сати, ако не буде у могућности да то учини одмах. Све друге информације Дирекција за железнице ће дати у року од 15 дана. Изузетно, када није могуће захтеву удовољити у року од 15 дана због потребе да се тражене информације прикупе, Дирекција за железнице ће о томе обавестити тражиоца у року од седам дана од пријема захтева, и уједно ће тражиоца обавестити у којем року ће удовољити захтеву. Тај додатни рок не може да буде дужи од 40 дана. 

 Дирекција за железнице је обавезна да или омогући приступ информацији или да донесе решење којим ће захтев у потпуности или делимично одбити из разлога који су одређени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Игнорисање захтева и упућивање неформалних обавештења уместо поступања по захтеву није допуштено;

 У случају да Дирекција за железнице донесе решење којим се захтев одбија, или у случају да пропусти да донесе такво решење или удовољи захтеву у року, подносилац захтева има право да покрене управни спор. Управни спор се покреће подношењем тужбе Управном суду, у року од 30 дана од дана достављања решења, односно у року од 60 дана од истека рока у коме је требало поступити по захтеву. 

Подносилац захтева има право да покрене управни спор и у односу на закључак којим се његов захтев одбацује као неуредан, у року од 30 дана од дана достављања закључка.

 У даљем тексту се налази:

 Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја, када се информација тражи од Дирекције за железнице. Овај образац није обавезујући, тако да ће бити разматрани и они захтеви који не буду поднети на приложеном обрасцу

Жалба  против  одлуке Дирекције за железнице којом је  одбијен или одбачен захтев за приступ информацији.

Жалба када Дирекција за железнице  није поступила/ није поступила у целости/ по захтеву тражиоца у законском  року  (ћутање управе).

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs