MENI

Naslovna » Usluge » Lica zadužena za održavanje / tehnički pregled » Sertifikat o ispunjenosti radionice za održavanje železničkih vozila

Sertifikat o ispunjenosti radionice za održavanje železničkih vozila

Opis postupka:

U skladu sa članom 56. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za sertifikat (rešenje) o ispunjenosti uslova radionice (specijalizovane radionice) za održavanje železničkih vozila treba da Direkciji za železnice dostavi dokumentaciju da radionica (specijalizovana radionica) ispunjava uslove za održavanje železničkih vozila, delova i uređaja. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata za radionicu (specijalizovanu radionicu) za održavanje železničkih vozila, delova i uređaja utvrđuje Direkcija za železnice u postupku izdavanja sertifikata za radionicu (specijalizovanu radionicu) za održavanje železničkih vozila, delova i uređaja. Tehnička dokumentacija za radionicu za održavanje železničkih vozila se sastoji od: dokaza o ispravnosti osnovnih sredstava, dokaza o ispravnosti merno kontrolne opreme, dokumentacije o održavanju po tipu železničkih vozila, uverenja o stručnoj obučenosti radnika. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije koja je propisana Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 104/16).

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Obrasci

Evidencije:

- Evidencija 01.009

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti u železničkoom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br.41/2018)

- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila („Sl. glasnik RS”, br. 104/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata