MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Sertifikat o pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima

Sertifikat o pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema prema nacionalnim propisima

Opis postupka:

Na osnovu člana 14. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) Direkcija za železnice potvrđuje pogodnost za upotrebu elemenata strukturnih podsistema izdavanjem sertifikata o pogodnosti za upotrebu. Ispunjenost zahteva za izdavanje sertifikata utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne dokumentacije propisane Zakonom i Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16). Elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni pogodnosti za upotrebu i moduli koji se mogu primeniti za ocenu pogodnosti za upotrebu dati su u Prilogu 1 gore pomenutog Pravilnika. Moduli za ocenu pogodnosti za upotrebu i postupci koji se primenjuju u svakom modulu dati su u Prilogu 2 pomenutog Pravilnika. Proizvođač bira koji modul/kombinacija modula će se primeniti za ocenu pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema. Sertifikat o pogodnosti za upotrebu može sadržati jedan ili više aneksa sa spiskom delova tehničke dokumentacije, zaključcima ispitivanja, testiranja, eksploatacionog ispitivanja i sl. Izdavanje ovog sertifikata nije obavezno već se postupak sprovodi samo ako proivođač to zahteva.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksam, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

Evidencija 01.023

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata