MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Tumačenja

Tumačenja

Opis postupka:

U skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), Direkcija odgovara na zahteve za davanje tumačenja, koji se tiču odredba podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 41/18) kao i svih podzakonskih akata koje je donela Dirrekcija.

Takse

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Ako zahtev za tumačenje propisa podnosi fizičko lice, visina takse iznosi 1.550,00 dinara, a ako se za tumačenje Direkciji obraća pravno lice ili preduzetnik visina takse iznosi 12.630,00 dinara.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata