MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Saglasnost na akt o održavanju industrijske železnice uzanog koloseka

Saglasnost na akt o održavanju industrijske železnice uzanog koloseka

Opis postupka:

Imalac industrijske železnice, uz saglasnost Direkcije, donosi akt o održavanju industrijske železnice uzanog koloseka i vozila koja se koriste na njoj, kao i način regulisanja železničkog saobraćaja.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) član 105.

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata