MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Dozvola za puštanje infrastrukturnih podsistema u rad

Dozvola za puštanje infrastrukturnih podsistema u rad

Opis postupka:

Shodno odredbama člana 16. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), strukturni podsistemi se mogu pustiti u rad samo ako su projektovani, izgrađeni i ugrađeni tako da su ispunjeni osnovni zahtevi, kad se integrišu u železnički sistem, pri čemu se naročito proverava: 1) tehnička usklađenost ovih podsistema sa sistemom u koji se integrišu; i 2) bezbedna integracija ovih podsistema primenom mera za kontrolu rizika.

Tehnička usklađenost podrazumeva da tehničke karakteristike fiksnih strukturnih podsistema moraju da budu usklađene međusobno, kao i sa tehničkim karakteristikama vozova koji se koriste u železničkom sistemu. Usklađenost sistema sa sistemom u koji se integriše, postiže se kroz usklađenost sa važećim TSI, odnosno nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

Bezbedna integracija strukturnog podsistema u njegovo okruženje je deo osnovnih zahteva a proverava se sledeće: bezbedna integracija između elemenata od kojih se sastoji podsistem, između podsistema koji čine vozilo ili železničku mrežu, bezbedna integracija vozila sa karakteristikama železničke mreže, bezbedna integracija železničke mreže sa karakteristikama vozila definisanim u TSI i nacionalnim železničkim tehničkim propisima, i bezbedna integracija sa susednim delovima mreže (pružne deonice).

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju podnosilac zahteva plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o ako se administrativnim taksama, 840-30961845-47.

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18),

- Pravilnik o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema,verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Službeni glasnik RS“, broj 5/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata