MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Opis postupka:

U skladu sa članom 24. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dozvolu za korišćenje vozila koje je usaglašeno sa TSI mora da Direkciji pruži dokaze da je predmetno vozilo zaista usaglašeno sa TSI, tj. da dostavi Deklaraciju o usaglašenosti proizvođača vozila, kao i Sertifikat o usaglašenosti ovlašćenog prijavljenog tela za ocenu usaglašenosti po sopstvenom izboru prema odgovarajućem modulu, kao i prateću tehničku dokumentaciju. Ispunjenost zahteva za izdavanje dozvole utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije propisani Članovima 12., 17. i 25. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, br. 5/16).

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

Evidencija 01.027

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata