MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI

Dozvola za korišćenje vozila koja nisu usaglašena sa TSI

Opis postupka:

U skladu sa članom 27. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dozvolu za korišćenje vozila koje nije usaglašeno sa TSI mora da Direkciji pruži dokaze da predmetno vozilo ima Dozvolu za tip vozila, Deklaracija o usaglašenosti sa odobrenim tipom vozila, Deklaracija o verifikaciji podsistema i Sertifikat o verifikaciji strukturnih podsistema člana 10. i 13.i Priloga 5., 6.i 9. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, br. 5/16), kao i prateću tehničku dokumentaciju. Ispunjenost zahteva za izdavanje dozvole utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. U postupku se proverava da li su ispunjeni uslovi u pogledu dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije propisani članovima 12., 17. ,25. i 27. Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, br. 5/16).

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

Evidencija 01.029 od 2018.

Evidencija 01.029 od 2012.

Evidencija 01.029 2008 - 2011.

Evidencija 01.029 2007.

Evidencija 01.029 2006.

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata