српски
srpski
english

      Мисија

       О нама
       - Укратко
       - Органограм
       - Пронађите нас

       Надлежности

       Руководство

       Контакти

       Корисне адресе

       Мапа презентације

 
  Почетна >  Руководство

Руководство

Директор

мр Петар Одоровић
тел.   (011) 361 68 66
факс  (011) 361 83 46
e-mail: petar.odorovic@raildir.gov.rs 

Дирекцијом руководи директор, кога поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе; за свој рад одговара Влади, у складу са чланом 35. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/2005,101/2007, 95/2014 и 99/2014). Директор руководи, организује, обједињује и усмерава рад Дирекције, распоре-ђује послове руководиоцима унуташњих јединица, предста-вља Дирекцију у средствима јавног информисања и у другим јавним наступима и обавља и друге послове из делокруга Дирекције.


Кабинет директора
тел.   (011) 361 68 66
факс (011) 361 83 46
e-mail:administration@raildir.gov.rs

Синиша Тркуља
, помоћник директора

Рукoвoдилaц сeктoрa зa регукисање бeзбeднoсти и интероперабилности жeлeзничкoг сaoбрaћaja 

тел.   (011) 265 65 23
факс (011) 361 82 91
e-mail: sinisa.trkulja@raildir.gov.rsПомоћник директора  руководи заокруженом облашћу рада посебне организације за коју се образује сектор, у складу са чланом 37. Закона о државној управи. За свој рад и рад Сектора одговоран је директору Дирекције. Помоћника директора поставља Влада на пет година, на предлог директора.  Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору; сарађује са другим органима и организацијама, као и железничким предузећима; израђује програм рада Сектора и извештаје о раду; комплетира анализе о стању у железничком саобраћају и примени прописа из области железничког саобраћаја; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја: са међународним организа-цијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; обавља и друге послове по налогу директора Дирекције.


 


Милан Поповић
, шеф одсека за безбедност
и интероперабилности жeлeзничкoг сaoбрaћaja
тел.     (011) 361 18 41
факс    (011) 361 82 91
e-mail:
milan.popovic@raildir.gov.rs

Руководи радом Одељења за безбедност и интерoперабилност железничког саобраћаја, планира рад државних службеника у Одељењу, пружа стручна упутства, организује и надзире њихов рад; стара се о правилном спровођењу поступака издавања дозвола и сертификата, припрема извештаје из области безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и предлаже мере ради унапређења стања у тим областима; припрема извештаје из области железничког саобраћаја, и предлаже мере за решавање спорних питања; прати стање безбедности у железничком саобраћају, припрема годишњи извештај о стању безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја у претходној години и предлаже мере за унапређење; учествује у раду стручних тела, министарстава и привредних субјеката у области железничког саобраћаја; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја: са међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; обавља послове у поступку стручне редактуре превода међународних прописа из области железничког саобраћаја. Пружа стручну помоћ државним службеницима и врше најсложеније послове из делокруга унутрашње јединице и одговорни су за законито, правилно и благовремено вршење послова у унутрашњој јединици којом руководе. За свој рад одговара помоћнику директора за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, заменику директора и директору Дирекције.


Драгана Стошић, шеф Одесека за прописе
тел.     (011) 361 67 96
факс    (011) 361 82 91
e-mail: dragana.stosic@raildir.gov.rs

Руководи радом Одсека за прописе, планира рад државних службеника у Одсеку, пружа стручна упутства, организује и надзире њихов рад; организује и надзире израду прописа у области железничког саобраћаја; прати и предлаже мере за унапређење, примену и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује министарство надлежно за послове саобраћаја са међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; надзире вођење и објављивање Националног регистра железничких возила; израђује предлог сагласности на Акт о одржавању индустријског колосека, вучних и вучених возила која се користе искључиво на индустријском колосеку и организацији рада на индустријском колосеку, на Акт о изградњи и одржавању узаног или уплетеног индустријског колосека, о техничким карактеристикама возила, као и начину послуживања тог колосека; обавља послове у поступку стручне редактуре превода међународних прописа из области железниког саобраћаја. Пружа стручну помоћ државним службеницима и врше најсложеније послове из делокруга унутрашње јединице и одговорни су за законито, правилно и благовремено вршење послова у унутрашњој јединици којом руководе. За свој рад одговара помоћнику директора за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, заменику директора и директору Дирекције.

шеф Одсека за лиценце и заједничке послове
тел.     (011) 361 82 16
факс    (011) 361 82 91
e-mail:

Руководи радом Одсека Одсека за лиценце и заједничке послове, планира рад државних службеника и намештеника у Одсеку, пружа стручна упутства, организује и надзире њихов рад; организује и води поступак за издавање лиценце и привремене лиценце, суспензије, измене и одузимања лиценце за превоз и за управљање железничком инфраструктуром, организује поступак провере испуњености законом прописаних услова након издавања лиценце и води евиденцију о издатим лиценцама; остварује сарадњу и размену искустава са другим телима за лиценцирање; организује и надзире рад на изради предлога финансијског плана и периодичних извештаја о раду Дирекције, прати и контролише спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава,стара се о правилном спровођењу јавних набавки и пружа стручна упутства за израду аката у поступку јавних набавки и израђује све врсте уговора за Дирекцију; организује и надзире послове на изради предлога акта о унутрашњој организацији и систематизацији и других општих аката из надлежности Дирекције и послове на изради одговора на тужбе, жалби и других поднесака; анализира кадровске потребе, израђује нацрт кадровског плана и стара се о правилном спровођењу конкурсних поступака и поступка оцењивања државних службеника; организује и надзире израду програма посебног стручног усавршавања запослених у сарадњи са руководиоцима других унутрашњих јединица; стара се правилној примени прописа из области безбедности и здравља на раду. Пружа стручну помоћ државним службеницима и врше најсложеније послове из делокруга унутрашње јединице и одговорни су за законито, правилно и благовремено вршење послова у унутрашњој јединици којом руководе. За свој рад одговара заменику директора и директору Дирекције.

 

Бранка Недељковић, шеф Одсека за регулаторне послове
тел.     (011) 361 68 52
факс    (011) 361 82 91
e-mail: branka.nedeljkovic@raildir.gov.rs

Руководи радом Одсека за регулаторне послове, планира рад државних службеника у Одсеку, пружа стручна упутства, организује и надзире њихов рад службеника у Одсеку, прати законодавну активност ЕУ у области регулаторних послова у железничком сектору ради предлагања усаглашавања националног законодавства, обавља најсложеније послове из надлежности одсека који се односе на праћење и анализу услова конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга; израђује извештаје о спроведеним поступцима по приговорима подносилаца захтева за доделу траса, поступцима вођеним по службеној дужности и предузетим мерама из надлежности одсека у складу са законом; организује и надзире сарадњу са  министарством надлежним за послове саобраћаја у вези са имплементацијом COTIF-a и учешће Дирекције у раду одговарајућих тела OTIF-а у поступку доношења његових измена и допуна; организује и надзире послове сарадње у оквиру надлежности одсека са  министарством надлежним за послове саобраћаја, Канцеларијом за европске интеграције и другим државним органима у оквиру надлежности сектора, са одговарајућим телима ЕУ, и другим учесницима у железничком сектору; организује размену информација о раду, принципима доношења одлука и праксе са другим, страним регулаторним телима ради координације доношења одлука из надлеђности сектора; припрема предлоге у вези са унапређивањем железничких прописа из надлежности сектора ради промовисања фер и недискриминаторксе конкуренције, као и њиховим усклађивањем са прописима ЕУ. Пружа стручну помоћ државним службеницима и врше најсложеније послове из делокруга унутрашње јединице и одговорни су за законито, правилно и благовремено вршење послова у унутрашњој јединици којом руководе. За свој рад одговара помоћнику директора за регулисање тржишта железничких услуга, заменику директора и директору Дирекције.

Ксенија Дуњић, руководилац Групе за међународну сарадњу и европске интеграције

тел.     (011) 361 83 37
факс    (011) 361 82 91
e-mail: ksenija.dunjic@raildir.gov.rs

Руководи радом Групе за међународну сарадњу и европске интеграције, планира рад државних службеника и намештеника у Групи, пружа стручна упутства, координира и надзире њихов рад; израђује информације и извештаје о остваривању међународне сарадње и обављању послова у области европских интеграција; израђује листу приоритета за превођење правних тековина из области железничког саобраћаја и води Списак преведених докумената; учествује у изради предлога за успостављање јединствене терминологије ЕУ на српском језику; координира послове стручне редактуре преведених аката и докумената; координира послове сарадње у оквиру надлежности групе са  министарством надлежним за послове саобраћаја, Канцеларијом за европске интеграције и другим државним органима, израђује информације у вези са међународним прописима, конвенцијама и споразумима. Пружа стручну помоћ државним службеницима и врше најсложеније послове из делокруга унутрашње јединице и одговорни су за законито, правилно и благовремено вршење послова у унутрашњој јединици којом руководе. За свој рад одговара помоћнику директора за регулисање тржишта железничких услуга, заменику директора и директору Дирекције.

 

COPYRIGHT, ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, 2006.  |   E-mail: administration@raildir.gov.rs