МЕНИ

Насловна » Услуге » Остале услуге » Сертификат о верификацији подсистема или његовог дела према националним прописима

Сертификат о верификацији подсистема или његовог дела према националним прописима

Опис поступка:

Сходно одредбама члана 17. Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), Дирекција за железнице издаје сертификат о верификацији подсистема или његовог дела. У овом поступку проверава се и потврђује да подсистем испуњава основне захтеве и да је у складу са ТСИ-јима.

У постуку се проверава подсистем у следећим фазама: пројектовање, изградња подсистема, укључујући посебно грађевинске радове, производњу, склапање саставних делова, подешавање целог подсистема и коначно испитивање подсистема.

Захтев за добијање сертификата о верификацији структурног подсистема, поред података о подносиоцу захтева или његовом овлашћеном заступнику, садржи назив и опис структурног подсистема, захтевани модул/комбинацију модула за верификацију структурног посистема, назив техничког прописа на основу ког се тражи верификација и почетну техничку документацију потребну за верификацију структурног подсистема.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 1. Закона о републичким административним таксама ( „Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, након добијања обавештења о плаћању, подносилац захтева плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-30961845-47.

Евиденције:

Евиденција 01.025

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата