МЕНИ

Насловна » Услуге » Управљачи инфраструктуре » Дозвола за пуштање инфраструктурних подсистема у рад

Дозвола за пуштање инфраструктурних подсистема у рад

Опис поступка:

Сходно одредбама члана 16. Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), структурни подсистеми се могу пустити у рад само ако су пројектовани, изграђени и уграђени тако да су испуњени основни захтеви, кад се интегришу у железнички систем, при чему се нарочито проверава: 1) техничка усклађеност ових подсистема са системом у који се интегришу; и 2) безбедна интеграција ових подсистема применом мера за контролу ризика.

Техничка усклађеност подразумева да техничке карактеристике фиксних структурних подсистема морају да буду усклађене међусобно, као и са техничким карактеристикама возова који се користе у железничком систему. Усклађеност система са системом у који се интегрише, постиже се кроз усклађеност са важећим ТСИ, односно националним железничким техничким прописима.

Безбедна интеграција структурног подсистема у његово окружење је део основних захтева а проверава се следеће: безбедна интеграција између елемената од којих се састоји подсистем, између подсистема који чине возило или железничку мрежу, безбедна интеграција возила са карактеристикама железничке мреже, безбедна интеграција железничке мреже са карактеристикама возила дефинисаним у ТСИ и националним железничким техничким прописима, и безбедна интеграција са суседним деловима мреже (пружне деонице).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 1. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, након добијања обавештења о плаћању подносилац захтева плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 148. Закона о ако се административним таксама, 840-30961845-47.

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18),

- Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема,верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Службени гласник РС“, број 5/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата