МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Дозвола за тип возила

Дозвола за тип возила

Опис поступка:

У складу са чланом 22. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за тип возила које је усаглашено са ТСИ или националним прописима мора да Дирекцији за железнице достави доказе да је предметно возило усаглашено са ТСИ или националним прописима, тј. да достави Сертификат о испитивању типа (ТСИ или национални прописи) од овлашћеног пријављеног тела за оцену усаглашености по сопственом избору.

Такође у складу са члановима 48., 49., 50., 51. и 52. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за тип возила које је усаглашено са ТСИ или националним прописима мора да Дирекцији за железнице достави документацију да је предметно возило усаглашено са ТСИ или националним прописима.

Пратећа техничка документација се састоји од: цртежа главних склопова, прорачуна главних склопова, типских испитивања склопова и возила, документације о одржавању возила и каталога резервних делова. Испуњеност захтева за издавање дозволе за тип возила утврђује Дирекција за железнице у поступку издавања дозволе за тип. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације која је прописана члановима 12., 17., 22., 23. и 24. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 5/16).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

Евиденција 01.026

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18);

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата