МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Додатна дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Додатна дозвола за коришћење возила која су усаглашена са ТСИ

Опис поступка:

У складу са чланом 25. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за додатну дозволу за коришћење возила које је усаглашено са ТСИ мора да Дирекцији пружи доказе да је предметно возило одобрено за коришћење у некој другој држави тј. да има дозволу за коришћење. Уз ту оригиналну дозволу, прилаже се оверена копија са оригиналним преводом овлашћеног преводиоца. Подносилац захтева прилаже и потребну техничку документацију, евиденције које приказују историју одржавања возила, доказе о техничко експлоатационим карактеристикама, документацију која доказују да је возило усклађено са железничком инфраструктуром Србије. Испуњеност захтева за издавање додатне дозволе утврђује Дирекција за железнице у поступку. Дирекција за железнице може захтевати достављање додатних информација, анализу ризика и спровођење испитивања на железничкој мрежи ради провере усклађености предметног возила са железничком инфраструктуром у Републици Србији.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

Евиденција 01.028

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата