МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Додатна дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Додатна дозвола за коришћење возила која нису усаглашена са ТСИ

Опис поступка:

У складу са чланом 28. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за додатну дозволу за коришћење возила које није усаглашено са ТСИ мора да Дирекцији пружи доказе да предметно возило има саобраћајну дозволу издату од стране Дирекције за железнице, оверену код јавног бележника и купопродајни уговор сачињен између продавца и купца, оверен код јавног бележника, као и пратећу техничку документацију. Испуњеност захтева за издавање додатне дозволе утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације прописани чланом 27. и Прилозима 7.и 10. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 5/16).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

Евиденција 01.030

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата