МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Дозвола за коришћење возила на туристичко-музејској железници

Дозвола за коришћење возила на туристичко-музејској железници

Опис поступка:

У складу са чланом 112. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за дозволу за коришћење возила на туристичко музејској железници мора да Дирекцији за железнице достави техничку документацију.

Пратећа техничка документација се састоји од: техничког описа, цртежа главних склопова, документације о одржавању возила, каталога резервних делова и прорачуна главних склопова. Такође је потребно урадити технички преглед возила. Испуњеност захтева за издавање дозволе за возила на туристичко-музејској железници утврђује Дирекција за железнице у поступку издавања дозволе. У поступку се проверава да ли су испуњени услови у погледу достављања потребне техничке документације која је прописана члановима 25. и 27. Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, бр. 5/16).

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 51/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15 , 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18 и 50/18), на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Евиденције:

Евиденција 01.031

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

- Правилником о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл.гласник РС“ бр. 5/16)

 

 Врх стране
 Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата