МЕНИ

Насловна » Услуге » Возила » Упис у национални регистар железничких возила (НВР)

Упис у национални регистар железничких возила (НВР)

Опис поступка:

У складу са чланом 32. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, бр. 41/18), подносилац захтева за упис железничког возила у национални регистар железничких возила (НВР) мора да Дирекцији пружи доказе да предметно возило поседује дозволу за коришћење у железничком саобраћају. Испуњеност захтева за издавање потврде да је железничко возило уписано у НВР утврђује Дирекција за железнице у поступку. У поступку се проверава да ли железничко возило поседује дозволу за коришћење у железничком саобраћају.

Таксе:

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

По окончању поступка, а након добијања обавештења о плаћању, плаћа се такса у складу са тарифним бројем 148. важећег закона који прописује републичке административне таксе на рачун бр. 840-30961845-47;

Обрасци:

Стандардни образац за регистрацију одобрених возила ОTIF;

Евиденције:

Национални регистар возила NVR

Законска и подзаконска акта:

- Закон о интероперабилности железничког система („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата