Списак здравствених установа

које могу обављати прегледа радника на железници

 

Члан 103 Закона о безбедности и интероперабилности ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/2013, 66/2015 - др. зaкoн и 92/2015)

Здравствене прегледе лица која се стручно оспособљавају за обављање послова железничког радника и редовне и ванредне здравствене прегледе железничких радника и здравствену евиденцију о тим лицима, односно о психичкој и физичкој способности тих лица врше, односно воде здравствене установе које су оспособљене и опремљене, односно које испуњавају опште услове за обављање тих прегледа и вођење евиденције прописане законом којим се уређује здравствена заштита.

 

1. Завод за здравствену заштиту радника "Панчевац" Панчево

Вука караџића бр 1, 26000 Панчево