МЕНИ

Насловна » Услуге » Железнички превозници » Лиценцa за превоз у железничком саобраћају

Лиценцa за превоз у железничком саобраћају

Опис поступка:

Железнички превозник је привредно друштво или друго правно лице које је регистровано за претежну делатност пружања услуга железничког превоза робе и/или путника коме је издата Лиценца за превоз робе и/или путника, уз обавезу да обезбеди вучу, или које обезбеђује само вучу. Железничким превозником сматра се и привредно друштво или друго правно лице које обавља железнички превоз за сопствене потребе и коме је издата Лиценца за превоз за сопствене потребе.

Лиценцу издаје Дирекција за железнице подносиоцу захтева, привредном друштву или другом правном лицу чија је регистрована претежна делатност пружање услуга железничког превоза робе и/или путника, као и привредном друштву или другом правном лицу које обавља или ће обављати железнички превоз за сопствене потребе, основаном у Републици Србији, који пружи доказе о испуњавању услова који се односе на добар углед, финансијску способност, стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са Законом о железници „Службени гласник РС“, бр. 41/2018“, чл. 81. - чл. 85. и Правилником о лиценцама за превоз у железничком саобраћају „Службени гласник РС“, бр. 53/19.

Захтев за издавање лиценце са пратећом документацијом подноси се Дирекцији за железнице.

Подносилац захтева дужан је да у захтеву назначи планирани дан отпочињања вршења превоза робе и/или путника, односно превоза за сопствене потребе, који мора бити у периоду до шест месеци од дана подношења захтева. Подносилац захтева који ће обављати превоз само са вучом дужан је да то изричито наведе у захтеву.

Дирекција за железнице дужна је да изда лиценцу, ако су испуњени прописани услови у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Дирекција за железнице издаје Лиценцу:

  1. за превоз робе и/или путника,
  2. за превоз за сопствене потребе.

Лиценца за превоз се издаје у форми решења и на обрасцу лиценце на неодређено време, и важи све док железнички превозник испуњава услове утврђене Законом о железници и непреносива је.

О издатим лиценцама за превоз Дирекција за железнице води евиденцију.

Дирекција за железнице проверава сваких 12 месеци да ли железнички превозник испуњава услове који се односе на добар углед, финансијску способност, стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са Законом о железници.

Ако се приликом провере утврди да неки од горе наведених услова није испуњен, Дирекција за железнице решењем суспендује или одузима лиценцу за превоз.

Таксе:

У поступку издавања Лиценце за превоз у железничком саобраћају плаћају се:

- Општа републичка такса (Закон о РАТ чл. 2. Тарифни број 1) - 320,00 дин и

- Такса за издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају (Закон о РАТ чл. 2. Тарифни број 148) – 62.600,00 дин

Евиденције:

Евиденција 01.000

Законска и подзаконска акта:

- Закон о железници,

- Закон о републичким административним таксама, и

- Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају.

 

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата