МЕНИ

Насловна » Актуелности

Актуелности

17. октобар 2019.

Радионица о регионалној повезаности у области железнице

УНЕЦЕ (Европска економска комисија при Уједињеним нацијама) и ЕУСДР (Стратегија ЕУ за Дунавски регион) одржале су 3. и 4. октобра 2019. у Београду радионицу на тему регионалне повезаности у области железнице.

 Радионица о регионалној повезаности у области железнице

Радионица је организована у оквиру приоритетне области ЕУСДР 1б: „Унапређење мобилности и мултимодалност - везе у друмском, железничком и ваздушном саобраћају“ која се бави изазовима одрживог и ефикасног транспортног система.

Овај међународни догађај окупио је представнике министарстава надлежних за транспорт, регионалних и међународних организација које се баве повезаношћу у области железнице, као и представнике превозника, логистичких асоцијација и лука из преко десет европских земаља.

Циљ радионице био је повећање свести о значају боље железничке повезаности у Дунавском региону и јачање сарадње између заинтересованих страна у региону у смислу успостављања заједничких, поузданих и одрживих железничких услуга на међународном тржишту. Учесницима је омогућено да успоставе везу између регионалне железничке повезаности и националних транспортних политика и да размотре могућности региона да привуче међународне транспортне токове. Кључни аспект радионице био је размена информација и искустава учесника у вези са железничком повезаношћу у Дунавском региону.

Као учесник овог скупа, Дирекција за железнице представила је своје надлежности и улогу у железничком сектору и указала на то да је заједнички интерес свих актера у железничком сектору, између осталог, повећање удела железничког транспорта у односу на друге видове саобраћаја. Такође, истакла је значај остваривања сарадње и размене информација, како између регулатора железничког тржишта, националних тела за безбедност, тела за лиценцирање железничких превозника и тела надлежних за права путника на регионалном и европском нивоу, тако и између железничких превозника, управљача инфраструктуре и услужних објеката, са циљем обезбеђивања безбедности железничког система, подизања квалитета услуга и успостављања конкурентне, окренуте корисницима и ефикасне гране саобраћаја.

https://www.unece.org/index.php?id=52662

8. октобар 2019.

Правилници објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2019

Дирекција за железнице донела је Правилник о обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa управљање железничком инфраструктуром и Правилник о условима за обављање делатности одржавања железничке телекомуникационе мреже. Ови правилници објављени су у „Службеном гласнику РС“, бр. 68/2019 од 25. 9. 2019. године, а ступају на снагу 3. 10. 2019. године.

13. септембар 2019.

Правилник о обрасцима сертификата о безбедности за превоз

У „Службеном гласнику РС“, бр. 63 од 4. септембра 2019. године објављен је Прaвилник o обрасцима сeртификaта o бeзбeднoсти зa прeвoз који је донела Дирекција за железнице. Овај правилник ступио је на снагу 12. септембра 2019. године.

27. август 2019.

Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица

У „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године објављен је Правилник о условима и захтевима за жичаре за транспорт лица који је донео Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

27. август 2019.

Правилник о реду вожње

Дирекција за железнице донела је Правилник о реду вожње објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 58 од 16. августа 2019. године. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о реду вожње („Службени гласник РС“, бр. 39/14 и 36/17).

26. август 2019.

Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре

Дирекција за железнице донела је Правилник о евиденцијама које воде железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре који је ступио на снагу 15. 8. 2019, а примењује се од 1. 1. 2020. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 56/2019 од 7. 8. 2019. године.

19. август 2019.

Објашњење у вези са стављањем производа на тржиште

Дирекцији за железнице се обраћају произвођачи разних делова и опреме који се користе на железници са питањем да ли Дирекција за железнице  издаје дозволе за коришћење тих производа.

Најчешћи разлог за постављање таквог питања су услови различитих тендера у којима се често тражи да конкретни производ има дозволу за коришћење издату од стране Дирекције за железнице.

Чланом 21. став 1. Закона о интероперабилности железничког система („Сл. гласник РС”, број 41/2018)  прописано је да дозволу за коришћење коју издаје Дирекција морају имати структурни подсистеми, а чланом 6. став 2. истог закона прописано је који делови железничког система спадају у структурне подсистеме. Истоветне одредбе су постојале и у претходном Закону о безбедности и интероперабилности железнице из 2013. године.

Ово значи да се дозвола за коришћење издаје само за комплетне структурне подсистеме, а да се НЕ ИЗДАЈЕ за њихове појединачне саставне делове, било да су они дефинисани као „чиниоци интероперабилности” (чл. 12 и 13. Закона о интероперабилности железничког система) или као „елементи структурних подсистема” (чл. 113 и 114. Закона о безбедности у железничком саобраћају).

Чиниоци интероперабилности и одређени елементи структурних подсистема могу се ставити на тржиште и користити само ако имају декларацију о усаглашености коју саставља произвођач, а након спроведеног поступка оцењивања усаглашености са релевантним прописима (техничке спецификације интероперабилности –ТСИ и национални технички прописи).

У Прилогу 1 Правилника о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних подсистема („Сл. гласник РС”, број бр. 5/2016), у даљем тексту: Правилник, експлицитно су наведени чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености.

Пријављено тело (Notified Body) врши оцену усаглашености за чиниоце интероперабилности, док Дирекција за железнице врши оцену усаглашености за елементе структурних подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи. Ова тела затим издajу oдгoвaраjуће сертификате на основу којих произвођач саставља декларацију о усаглашености.

Оцена усаглашености производа спроводи се применом одговарајућих модула. Уз сваки чинилац интероперабилности/елемент структурног подсистема наведен у Прилогу 1 Правилника назначени су модули који се могу употребити за оцену усаглашености, а сваки модул је детаљно описан у Прилогу 2 Правилника.

Уколико је у Прилогу 1 Правилника уз неки производ наведен модул СА* или неки други модул са звездицом, звездица означава да произвођач може  да примени тај модул  и напише декларацију о усаглашености само у случају производа стављених на тржиште пре ступања на снагу Правилника и ако телу за оцену усаглашености:
1. докаже да су ранија испитивања и одобрење производа спроведени успешно под сличним условима, нпр. поседовањем дозволе за коришћење производа и
2. да предметни производ испуњава захтеве данас важећих ТСИ односно националних железничких техничких прописа.

Уколико оба ова услова нису испуњена, за оцењивање усаглашености се примењују други расположиви модули нпр. CB+CC или CB+CD и сл.


Закључак:

1. За делове структурних подсистема НЕ ИЗДАЈЕ се дозвола за коришћење.

2. Само делови структурних подсистема који су наведени у Прилогу 1 Правилника подлежу оцени усаглашености.

3. Дозвола за коришћење производа издата у претходном периоду није више меродаван документ са којим се производ може ставити на тржиште. Меродаван документ је, у складу са важећим прописима, декларација о усаглашености.

4. У тендерским условима не може се тражити дозвола за коришћење производа који представљају саставне делове структурних подсистема, јер је то у супротности са законима, већ се мора тражити декларација о усаглашености, и то само за оне производе који су наведени у Прилогу 1 Правилника.

14. август 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 16. 9. 2019.

Примедбе и предлози на Правилник о техничким условима које мора испуњавати подсистем енергија, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 16. септембра 2019. године.

7. август 2019.

Објављен нови правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије“ број 53/19 од 24. јула 2019. године објављен је Правилник о лиценцама за превоз у железничком саобраћају који је донела Дирекција за железнице. Овај Правилник ступа на снагу 1. августа 2019. године.

Чланом 145. став 1. Закона о железници прописано је да су железнички превозници дужни да доставе Дирекцији за железнице доказе о испуњавању услова из члана 81. ст. 4, 9. и 10. тог закона у року од шест месеци oд дaнa ступaњa нa снaгу aктa из члaнa 81. став 18. тог закона, односно Правилника о лиценцама за превоз у железничком саобраћају, а ако то не учине Дирекција ће решењем одузети лиценцу. Рок за достављање наведених доказа Дирекцији за железнице истиче 1. фебруара 2020. године.

19. јул 2019.

Информација о одузетим сертификатима

Након што је надзором утврђено да привредна друштва Bauwesen“ d.o.o Lazarevac и GIP Konstruktor“ d.o.o. Beograd више не испуњавају услове за поседовање сертификата о испуњености услова за вршење послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга, Дирекција за железнице је 25. јуна 2019. године издала решења којима се овим привредним друштвима одузимају наведени сертификати.

Дирекција за железнице је такође 31. маја 2019. године извршила проверу испуњености услова за поседовање Сертификата о безбедности за превоз – део А и део Б за железнички превоз робе на свим пругама јавне железничке инфраструктуре Републике Србије, који укључује превоз опасног терета, издатог привредном друштву EURORAIL LOGISTICS“ DOO BEOGRAD,којом је уврђено да ово привредно друштво не испуњава потребне услове те је сходно томе Дирекција за железнице 8. јула 2019. године донела решење којим се овом превознику одузима Сертификат о безбедности за превоз – део А и део Б.

2. јул 2019.

Национални технички прописи у односу на законодавство ЕУ - ТСИ

Железничка агенција ЕУ организовала је у Истанбулу, 27. јуна 2019, први састанак Радне групе за анализу националних техничких прописа у односу на европске прописе, тј. техничке спецификације интеропераблности (ТСИ). Ова радна група организована је у оквиру ERA IPA пројекта (ERA IPA II 2018-2019) са циљем да се корисницима пројекта (железничке институције земаља Западног Балкана и Турске) пружи техничка помоћ како би, по угледу на земље чланице ЕУ, извршили тзв. „чишћење националних прописа“ задржавајући само оне који се односе на области које још нису обухваћене техничким спецификацијама интероперабилности или из неког разлога то није ни предвиђено.

 Национални технички прописи у односу на законодавство ЕУ - ТСИ

Радна група је на првом састанку утврдила своје циљеве, структуру, организацију и поступак рада, односно начин поређења и класификације прописа и документовања постигнутих резултата. Следећи састанак Радне групе предвиђен је за септембар 2019. године.

26. јун 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 31. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Предлог правилника о одржавању сигнално-сигурносних уређаја, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 31. јула 2019. године.

19. јун 2019.

Предавање на тему: Систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају

На иницијативу Дирекције за железнице 18. јуна 2019. одржано је предавање на тему Систем за управљање безбедношћу у железничком саобраћају. Предавање је одржао саветник генералног директора за безбедност саобраћаја Инфраструктуре железница Србије а.д, господин Слободан Росић. У својој презентацији господин Росић представио је правни оквир за увођење система за управљање безбедношћу позивајући се на европско законодавство са којим се усклађују наши домаћи железнички прописи, као и основне разлоге за увођење оваквог система који подразумевају контролу ризика и испуњавање услова за добијање сертификата о безбедности. Кроз низ примера из праксе, излагање је обухватило основне изазове у увођењу система за управљање безбедношћу и неке од критеријума за оцену испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности.

Ово предавање, којем су присуствовали и представници управљача инфраструктуре и железничких превозника, представља увод у низ стучних дискусија које у наредном периоду треба да разјасне недоумице које прате ову материју и помогну железничким превозницима и управљачу инфраструктуре да успоставе што бољи систем за управљање безбедношћу.

12. јун 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 12. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Нацрт правилника о условима за обављање послова одржавања подсистема инфраструктура, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 12. јула 2019. године.

12. јун 2019.

Национални регистар железничких возила – обавештење

Обавештавамо кориснике да је, након завршених радова на одржавању сервера за Национални регистар возила (NVR), поново успостављен нормалан рад NVR апликације те да је надаље могуће коришћење кључне функције која се односи на приступ детаљима о возилу (vehicle details).

С обзиром да је у току ревизија NVR корисничких налога, поједини корисници ће о новим приступним подацима за NVR апликацију бити обавештени путем дописа или е-мејла.

28. мај 2019.

Пропис у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 1. 7. 2019.

Примедбе и предлози на Саобраћајни правилник, који се тренутно налази на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми, могу се доставити до 1. јула 2019. године.

24. април 2019.

Дозвола за управљање вучним возилом – важно обавештење

При подношењу захтева за издавање дозвола за управљање вучним возилом од 8. маја 2019. године слике и потписи достављају се у електронској форми у .png формату, са резолуцијом 300 dpi и према следећим димензијама:

  • слике – ширина 880 пиксела, висина 1100 пиксела,
  • потписи – ширина 1100 пиксела, висина 200 пиксела.

Позадине за слике и потписе треба да буду транспарентне.

10. април 2019.

Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају

Дирекција за железнице донела је нови Правилник о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају који ступа на снагу 11. 4. 2019. године. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 25/2019 од 3. 4. 2019. године.

12. март 2019.

Прописи у припреми – рок за достављање примедби и предлога до 29. 3. 2019.

Примедбе и предлози на следеће прописе, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми:

- Правилник о превозу нарочитих пошиљака и

- Правилник о пријављивању, истраживању, евидентирању, статистичком праћењу и објављивању података о несрећама и незгодама

могу се доставити до 29. марта 2019. године.

6. март 2019.

OTIF – Волфганг Кипер нови Генерални секретар ОТIF-а

На ванредном 14. заседању Генералне скупштине Међувладине организације за међународне превозе железницама (OTIF) одржаном 27. фебруара 2019. године, за новог Генералног секретара Организације изабран је Волфганг Кипер из Немачке. Његов мандат трајаће од 8. априла 2019. до 31. децембра 2021. године.

 Волфганг Кипер

Извор: OTIF

Новоизабрани Генерални секретар је по образовању правник са дугогодишњим искуством у области домаће и међународне железничке политике, а на чело ОТIF-а долази са позиције шефа одсека у немачком Министарству саобраћаја у којем је био одговоран за целокупну железничку политику на националном, европском и међународном нивоу, као и за односе са железничком индустријом. Као шеф Организације наставиће са развојем њене успешне стратегије и даљим промовисањем јединственог међународног железничког права.

5. март 2019.

Продужен рок за подношење примедби и предлога на прописе у припреми до 11.3.2019.

Рок за подношење примедби и предлога на следеће прописе, који се тренутно налазе на сајту Дирекције за железнице у рубрици Прописи у припреми:

- Правилник о кочницама и кочењу возова и возила,

- Правилник о означавању железничких возила и возова и

- Сигнални правилник,

продужен је до 11. марта 2019. године.

26. фебруар 2019.

Радионица о систему управљања безбедношћу и култури безбедности у железничком саобраћају

Железничка агенција Европске уније, у оквиру IPA (ERA IPA II 2018-2019) и EUMedRail пројекта, организовала је у сарадњи са Дирекцијом за железнице тродневну радионицу о систему управљања безбедношћу (SMS) и култури безбедности. Домаћин овог догађаја одржаног од 12. до 14. фебруара 2019. у Београду била је Привредна комора Србије.

 Радионица о систему управљања безбедношћу и култури безбедности у железничком саобраћају

Циљ семинара био је да учесницима пружи детаљне информације о законодавству ЕУ везаном за безбедност, као и о развоју културе безбедности у оквиру железничког саобраћаја.

Састанак су отворили Петар Одоровић, директор Дирекције за железнице, Милица Дубљебић, секретар Удружења за саобраћај и директор Центра за стручно оспособљавање у транспорту у Привредној комори Србије, и Петер Мим, руководилац IPA и EUMedRail пројекта у Железничкој агенцији Европске уније.

Овај међународни догађај окупио је више од седамдесет учесника међу којима су били представници железничких државних институција, железничких оператера и предузећа која управљају железничком инфраструктуром, као и стручњаци из Железничке агенције ЕУ.

Током радионице представљена су искуства управљача инфраструктуре и железничких оператера у развоју, имплементацији и надзору система управљања безбедношћу. Учесници су такође имали прилике да се упознају са појмом културе безбедности и основним принципима које промовише Европска декларација о култури безбедности на железници.

Радионица је завршена техничком посетом Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“.

 Врх стране
 Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата