МЕНИ

Мишљења

Опис поступка:

Дирекција за железнице је надлежна да даје, свим физичким и правним лицима, мишљење о питањима из области безбедности и интероперабилности који су регулисани подзаконским актима које је Дирекција донела.

Таксе

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата