МЕНИ

Тумачења

Опис поступка:

У складу са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Дирекција одговара на захтеве за давање тумачења, који се тичу одредба подзаконских аката донетих на основу Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), Закона о железници („Службени гласник РС“, број 41/18) као и свих подзаконских аката које је донела Диррекција.

Таксе

Приликом подношења захтева подносилац плаћа административну таксу утврђену на основу тарифе републичких административних такси – Тарифни број 2. Закона о републичким административним таксама, на рачун број 840-742221843-57.

Ако захтев за тумачење прописа подноси физичко лице, висина таксе износи 1.550,00 динара, а ако се за тумачење Дирекцији обраћа правно лице или предузетник висина таксе износи 12.630,00 динара.

 

 Врх стране
 КОРОНА ВИРУС-COVID-19  Обавештења   Информатор о раду  Захтев за информације од јавног значаја  Национални регистар возила NVR  Прописи у припреми  Укидање печата