MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

16. novembar 2020.

Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja - „Službeni glasnik RS“, br. 136/20

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 136/20 od 13. novembra 2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 80/15).

16. novembar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 134/20

Direkcija za železnice donela je sledeće pravilnike koji su obajvljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 134/20 od 10. novembra 2020. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana obajvljivanja u službenom glasniku:

- Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga („Službeni glasnik RS“, broj 61/16) i

- Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema energija. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za obavljanje održavanja podsistema energija („Službeni glasnik RS“, broj 61/16).

05. novembar 2020.

PRAVILNIK O OZNAČAVANjU ŽELEZNIČKIH VOZILA I VOZOVA

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 130/20 od 28. oktobra 2020. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.

23. oktobar 2020.

19. međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici RAILCON ’20

Konferencija RAILCON ’20, koja ima međunarodni karakter, održana je 15. i 16. oktobra 2020. tradicionalno na Mašinskom fakultetu u Nišu. Na ovogodišnjoj konferenciji predstavljeno je 54 rada od ukpno 124 autora iz 46 različtih institucija i iz 12 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Nemačka, Severna Makedonija, Rumunija, Poljska, Mađarska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Srbija.

Skoro dve trećine autora činili su stručnjaci sa različitih univerziteta ili iz visokoškolskih institucija, dok su ostali bili predstavnici železničkih institucija, preduzeća, industrije i instituta.

Uprkos brojnim teškoćama u tekućoj godini zbog pandemije virusa COVID-19, organizacioni i programski odbor su učinili ogroman napor da se višedecenijska tradicija ne prekine i da se konferencija uspešno održi. U skladu sa navedenim, konferencija je ove godine održana u vanrednim okolnostima i sa znatno manjim brojem učesnika u Nišu, ali je zato veći deo konferencije bilo moguće pratiti putem onlajn striminga. Radovi su predstavljeni u vidu usmenih ili poster prezentacija, dok je jedan deo radova takođe je bio predstavljen onlajn, pri čemu je učesnicima bilo omogućeno da postavljaju pitanja onlajn i da aktivno učestvuju u diskusiji.

Na otvaranju skupa učesnicima su se obratili uvaženi stručnjaci iz železničkog sektora i naučnih krugova predstavljajući najnovija dostignuća i aktuelne projekte u oblasti železnice. Gospodin Karlo Borgini, izvršni direktor organizacije Shift2Rail Joint Unedertaking predstavio je aktivnosti Shift2Rail i njihov uticaj na evropski železnički sistem. Profesor Simon Ivnicki sa Univerziteta u Hadresfildu govorio je o najnovijim dostignućima u oblasti projektovanja železničkih vozila sa osvrtom na inovativna rešenja koja imaju potencijal da unaprede perfomanse železničkih vozila. Dr Kristijan Ulianov sa Unieverziteta u Njukaslu predstavio je istraživanje o mogućnosti projektovanja lakih teretnih vozila uz pomoć korišćenja naprednih klasa čelika i novih strukturalnih profila kombinovanih sa kompozitnim materijalima, i to integrisanjem pametnih rešenja za dizajn i proizvodnju kao što su ona implementirana u okviru INNOWAG projekta organizacije Shif2Rail. U svom obraćanju skupu, dr Danijela Ristić-Diran sa Univerzitea u Bremenu predstavila je pregled istraživanja na polju sistema za detekciju prepreka ili predmeta na kolosecima sa ciljem uvođenja autonomnog upravljanja vozovima na primeru projekta SMART koji takođe sprovodi Shif2Rail.

Teme kojima su se bavili radovi predstavljeni na konferenciji RAILCON ’20 bile su:

 • primena savremenih tehnologija u železničkom transportu,
 • energetska efikasnost železničkog transporta,
 • liberalizacija evropskog železničkog tržišta i mogućnosti za unapređenje transporta na koridorima u regionu,
 • analiza putničkog i teretnog železničkog saobraćaja u regionu,
 • modeliranje, proračuni i eksperimentalno testiranje železničkih vozila,
 • primena modernih dijagnostičkih sistema za održavanje vozila i infrastrukture, i
 • razvoj sistema za autonomna železnička vozila.

Direkcija za železnice, želeći da u ovim teškim okolnostima pruži posebnu podršku unapređenju železničkog sektora u oblasti stručnog sagledavanja svih relevantnih oblasti, na ovom prestižnom događaju u međunarodnim železničkim krugovima učestvovala je sa čak šest radova. Radovi Direkcije za železnice obuhvatili su niz stručnih i aktuelnih tema iz delatnosti organa sa osvrtom na najznačajnije aktivnosti u prethodnoj i tekućoj godini. Radovi su se posebno bavili temom otvaranja železnikog tržišta i njegovim praćenjem kao izuzetno važnim segmentom u ovoj oblasti (Zapadnobalkansko železničko tržište sa aspekta regulatornog tela i u poređenju sa evropskim tržištem), zatim početkom funkcionisanja Transportne zajednice i njenim uticajem na povezivanje železnica u regionu (Uloga ugovora o osnivanju Transportne zajednice u razvoju železničkog transportnog tržišta u Srbiji), ekološkim aspektima (Žičare i železnica sa ekološkog aspekta), implementacijom četvrtog železničkog paketa u domaće zakonodavstvo (Četvrti železnički paket – novi koncepti u oblasti bezbednosti i interoperabilnosti i njihovo transponovanje u pravni okvir RS), temom bezbednosti na putnim prelazima (Bezbednost na putnim prelazima), kao i reakcijom ključnih železničkih organizacija i merama za podršku železnčkom sektoru u kontekstu krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 (Evropske železnice kroz vreme i „nevreme“).

 19. međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici RAILCON ’20

Sledeća jubilarna 20. međunarodna naučno-stručna konferencija o železnici održaće se u Nišu 2022. godine.

Do tada ostaje na stručnjacima iz svih institucija u železničkom sektoru da pomno prate aktuelna dešavanja i učestvuju u unapređenju rešenja za mnoga stručna pitanja u pojedinim železničkim oblastima i da to kvalitetno i stručno predstave na ovoj najvećoj železničkoj pozornici u Republici Srbiji i regionu.

19. oktobar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 124/20

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za nadzor bezbednosnog učinka posle izdavanja sertifikata o bezbednosti za prevoz ili sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i Pravilnik o zajedničkoj bezbednosnoj metodi za praćenje efikasnosti upravljanja bzbednošću u toku eksploatacije i održavanja železničkog sistema, u skladu sa Zakonom o bezbednosti železničkog saobraćaja. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 124/20 od 16. oktobra 2020. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.

7. oktobar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2020

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o tehničkom pregledu železničkih vozila, Pravilnik o uslovima za centre stručnog osposobljavanja u železničkom saobraćaju i Pravilnik o granskim standardima iz oblasti železničkog saobraćaja. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2020 od 5. oktobra 2020. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku.

17. septembar 2020.

Stupanje na snagu Sporazuma o saradnji regulatornih tela na železničkom teretnom Alpsko-zapadnobalkanskom koridoru

Sporazum o saradnji između regulatornih tela smeštenih u zemljama Alpsko-zapadnobalkanskog koridora stupio je na snagu 16. septembra 2020. Potpisnici sporazuma su regulatorna tela Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bugarske nadležna za praćenje konkurencije na Koridoru: Schienencontrol GmbH, AKOS - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Direkcija za železnice Republike Srbije i Izpъlnitelna agenciя „Železopъtna administraciя“ / Railway Administration Executive Agency, sa ciljem da se utvrde odgovornosti i načela saradnje u slučaju pritužbe ili postupanja po službenoj dužnosti i obezbedi nediskriminatorski pristup Koridoru.

 Stupanje na snagu Sporazuma o saradnji regulatornih tela na železničkom teretnom Alpsko-zapadnobalkanskom koridoru

Alpsko-zapadnobalkanski železnički teretni koridor zvanično je uspostavljen 27.juna 2019. osnivanjem Upravnog odbora Koridora sa sedištem u Ljubljani (Slovenija). Koridor obuhvata železničke pruge Salzburg-Villach (AT)-Ljubljana (SI)-/Wels/Linz-Graz (AT)-Maribor (SI) -Zagreb-Vinkovci/Vukovar-Tovarnik (HR)-Beograd (SRB)-Sofia-Svilengrad (BG), proteže se na dužini od 2 152 km i obuhvata 19 intermodalnih terminala i 12 ranžirnih stanica.

Pored obezbeđivanja nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja duž koridora, jedna od osnovnih uloga Alpsko-zapadnobalkanskog koridora, kao i uspostavljanja železničkih koridora uopšte, jeste povećanje konkurentnosti međunarodnog železničkog tretnog saobraćaja u odnosu na druge vidove transporta i promovisanje ključne uloge železnice u održivom transportnom sistemu.

Sporazum o saradnji

Cooperation Agreement

18. avgust 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 1. 9. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o tehničkim uslovima podsistema infrastruktura i Nacrt pravilnika o održavanju gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 1. septembra 2020. godine.

17. jul 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 30. 7. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o održavanju železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 30. jula 2020. godine.

23. jun 2020.

Izjava grupe nezavisnih regulatora – IRG-Rail o oporavku od krize COVID-19

Grupa nezavisnih regulatora železničkog tržišta - IRG-Rail održala je svoj prvi plenarni sastanak u 2020. godini putem video konferencije organizovane 18. i 19. maja. Ovom događaju prisustvovalo je 27 predstavnika država članica IRG-Rail-a.

Najznačajnija tema dnevnog reda ovog sastanka bila je kriza COVID-19 i njen uticaj na železnički sektor. Na inicijativu predsedavajućeg g. Serža Drigmana i potpredsedavajuće gđe Marije Terezije Resler, 19. maja usvojena je izjava koja predstavlja doprinos evropskih železničkih regulatora oporavku od krize izazvane korona virusom (kompletan tekst izjave možete preuzeti ovde).

Članice IRG-Rail-a takođe su razmatrale mogućnost da ujedine svoje snage kako bi procenile uticaj krize na železnički sektor te je radnoj grupi za monotoring poveren zadatak da na osnovu konsultacija sa svim članicama utvrdi da li postoje uslovi za uspešno sprovođenje takve procene.

6. jun 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 17. 6. 2020.

Primedbe i predlozi na Predlog pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 17. juna 2020. godine.

10. april 2020.

Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 51/20. Ovaj pravilnik stupa na snagu 14. aprila 2020, a primenjuje se od 1. jula 2020. godine.

12. mart 2020.

Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Cilj je smanjenje rizika u prevozu opasnih materija

Železnička agencija Evropske unije ERA, u okviru projekta EUMedRail, a u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcijom za železnice, organizovala je 2. i 3. marta Seminar o transportu opasne robe u Beogradu.

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Lazar Radaković, pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naglasio je da je ovo veoma važna tema za železnički sistem u Srbiji i regionu, jer su se pojavili privatni prevoznici i sve kompanije imaju zadatak da uspostave sistem upravljanja bezbednošću.

Pored procedura koje smo u obavezi da obezbedimo, naš zadatak je i da unapredimo saznanja o ovom važnom pitanju za železnicu, a u tome značajnu ulogu ima Direkcija za železnice, rekao je Radaković.

V. d. direktora Direkcije za železnice Lazar Mosurović, zahvalio se Železničkoj agenciji EU na organizaciji seminara koji predstavlja razmenu iskustava i daje doprinos povećanju bezbednosti u prevozu opasne robe.

Seminaru su prisustvovali, osim predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcije za železnice, predstavnici Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju RS, Regulatornog odbora železnica BiH, predstavnici državne železnice i kancelarije za istrage nesreća u saobraćaju iz Letonije, Ministarstva saobraćaja iz Tunisa, Nacionalne železničke kompanije iz Maroka, železničkih kompanija iz Jordana, Ministarstva transporta iz Palestine, predstavnici Železničke agencije EU, OTIF-a, Transportne zajednice, kao i predstavnici stručnih službi nadležnih za prevoz opasne robe „Infrastrukture železnice Srbije“ i „Srbija Karga“. Skupu su prisustvovali i predstavnici privatnih prevoznika, Privredne komore Vojvodine, NIS Gazprom Neft-a, EPS-a, HIP – Petrohemije, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Mašinskog fakulteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Visoke železničke škole strukovnih studija u Beogradu.

Prvi deo seminara bio je posvećen evropskim i međunarodnim propisima u transportu opasne robe koji se primenjuju u svim vidovima kopnenog transporta, tj. u železničkom, drumskom i rečnom saobraćaju. Propise je prisutnima predstavio Johan Konrad, rukovodilac Odeljenja za opasnu robu Međuvladine organizacije za međunarodni prevoz železnicom OTIF. On je istakao da su zemlje čiji su predstavnici prisutni na ovom skupu većinom i članice OTIF-a te da primenjuju RID (Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe) – dodatak C Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF). Najvažniji zakonodavni akti su RID koji se odnosi na železnički transport opasne robe, ADR koji reguliše uslove transporta u drumskom i ADN u vodnom saobraćaju.

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Prema rečima šefa Odseka za prevoz opasne robe u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Bojana Miljkovića, propisima su regulisani uslovi za transport opasne robe, učesnici, prevozna sredstva, pakovanja i inspekcijski nadzor za sprovođenje. Važeći Zakon o transportu opasne robe iz 2016. godine propisuje uslove za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju.

Opasna roba, koja se svrstava u nekoliko klasa, eksplozivne, zapaljive, otrovne, zarazne i radioaktivne materije, kao i opasni otpad, mogu da ugroze zdravlje i živote ljudi, imovinu i zagade životnu sredinu, pa je zbog toga vrlo važno regulisanje ove oblasti, istakao je Miljković.

Načelnik Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i žičare za transport lica Direkcije za železnice Nataša Cerović, objasnila je ulogu Direkcije kao Nacionalnog tela za bezbednost koje u pogledu transporta opasne robe ima sledeće nadležnosti: izdavanje dozvola za korišćenje za teretna kola koja, između ostalog, prevoze i opasnu robu i ocenjivanje i nadzor sistema upravljanja bezbednošću gde su zahtevi koji se inače proveravaju dodatno prošireni kod prevoznika koji se bave i prevozom opasne robe. Ona je navela da u našoj zemlji 12 prevoznika ima sertifikat o bezbednosti za prevoz, od kojih 6 trenutno prevozi opasnu robu.

U prvoj sesiji seminara Emanuel Rufin, kordinator transporta opasne robe u Železničkoj agenciji EU, predstavio je evropsku Direktivu 2008/68/EC navodeći da ona obuhvata sve propise koji se odnose na kopneni transport opasne robe koji se ne primenjuju samo na međunarodni, već važe i za nacionalni transport.

U drugoj sesiji bilo je reči o okviru za upravljanje rizicima koji je nastao iz zajedničkih napora stručnjaka za transport opasne robe UNECE-a i OTIF-a, Evropske komisije (DG-MOVE) i Železničke agencije EU (ERA), u cilju harmonizacije pristupa bezbednosti i interoperabilnosti u transportu opasne robe. Okvir za upravljanje rizicima predstavlja priručnik koji se sastoji od opšteg uputstva, uputstva za procenu rizika, uputstva za donošenje odluka i glosara.

Ujednačavanje kriterijuma rizika završeno je 2013. godine, kada je započeto tehničko usaglašavanje smernica, pa su tehničke harmonizovane smernice objavljene 2018. godine, objasnio je Rufin.

Cilj vlasti svake države, agencija i nacionalnih tela za bezbednost je da se rizici smanje i da transportni sistemi budu sve bezbedniji. Za to je neophodna komunikacija između operatera i organa vlasti, a transparentnost u ovoj oblasti je izuzetno važna, zaključio je Rufin.

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Drugog dana učesnici seminara imali su priliku da se upoznaju sa praktičnom primenom okvira za upravljanje rizicima, i to najpre kroz studiju slučaja koju je predstavio Stejn Mihels iz Železničke agencije EU. U pitanju je studija slučaja italijanskog nacionalnog upravljača železničke infrastrukture FER izrađena uz korišćenje okvira za upravljanje rizicima u transportu opasne robe. U drugoj sesiji predstavnik NIS-a, Momčilo Matijašević, menadžer za bezbednost transporta Bloka „Promet“, prezentovao je na temu iskustava u vezi sa proverom usklađenosti aktivnosti svoje kompanije sa zakonskim odredbama železničkog prevoza opasne robe.

U završnom delu ove sesije, načelnik Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove Direkcije za železnice Branka Nedeljković istakla je posvećenost Republike Srbije regulativi o transportu opasne robe kroz dugogodišnju saradnju sa OTIF-om i kontinuiran rad na primeni RID-a, kao i na njegovom usaglašavanju sa propisima ADN i ADR, bez obzira na velike institucionalne promene u transportom, a posebno železničkom sektoru, koje su nastupile u poslednjih 20 godina. Pored toga, ona je naglasila da Republika Srbija daje izuzetnu podršku unifikaciji železničkog transportnog prava OTIF-a i prava OSŽD (Organizacije za saradnju između železnica) te da su posle stogodišnjeg postojanja dva različita pravna sistema na pomolu harmonizovani propisi za prevoz putnika i robe u železničkom saobraćaju. Budući da je svesna značaja razvoja i implementacije harmonizovanih železničkih propisa na evropskom i međunarodnom nivou u cilju povećanja konkurentnosti železničkog saobraćaja i razvoja železničkog tržišta, Republika Srbija dugi niz godina ostvaruje uspešnu međunarodnu saradnju sa organizacijama OTIF i ERA dajući svoj doprinos na svim poljima koja se tiču železničkog transportnog prava.

Tehnička poseta Rafineriji nafte Pančevo

 Međunarodni seminar o transportu opasne robe

Poslednja sesija drugog dana seminara bila je posvećena praktičnom pristupu transportu opasne robe u okviru koje je kompanija NIS za učesnike seminara organizovala tehničku posetu Rafineriji nafte Pančevo. Tom prilikom učesnici su prisustvovali transportno-manipulativnim manevarskim kretanjima po kolosecima Ranžirne stanice RNP i upoznali su se sa postupcima obezbeđivanja uslova za manipulaciju pošiljkama opasne robe, pokretanjem kompozicija, tehničko-preglednim i ostalim poslovima u ovoj ranžirnoj stanici.

Sastanak radne grupe EU za implementaciju okvira za upravljanje rizicima

U nastavku ovog događaja, tj. 4. i 5. marta 2020, u Beogradu je održan i 7. sastanak radne grupe EU za implementaciju okvira za upravljanje rizicima u transportu opasne robe (EUDG - Expert Users and Developent Group) čijim radom koordinira Železnička agencija EU (ERA). Ovom prilikom predstavnicima Odseka za transport opasne robe u MGSI omogućeno je da prisustvuju sastanku u svojstvu posmatrača i da se upoznaju sa načinom rada ove radne grupe, kao i sa nizom aktivnosti koje ona preduzima kako bi se olakšalo korišćenje ovog okvira.

12. mart 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 26. 3. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o kočnicama i kočenju vozova i vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 26. marta 2020. godine.

11. mart 2020.

Predstavnici Direkcije za železnice boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu u cilju regionalne saradnje

Predstavnici Direkcije za železnice su od 25. do 29. februara 2020. u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu (RCSEE) u saradnji sa klasterom železnica BTS Rail Saxony i Ekonomskom razvojnom korporacijom Saksonije (WFS) boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u cilju regionalne saradnje.

 Predstavnici Direkcije za železnice boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu u cilju regionalne saradnje

Delegaciju je sačinjavalo ukupno 16 predstavnika iz 14 kompanija, organizacija i institucija, uglavnom iz našeg regiona:

RCSEE, Mreža za poslovnu podršku (BSN), Direkcija za železnice Republike Srbije, Saobraćajni fakultet iz Beograda, kao i kompanije Encode d.o.o, Minel General Electric, Techco Electrics i Perfom d.o.o. iz Srbije, Fakultet prometnih znanosti (Zagreb), Oilco KDA (Severna Makedonija), GVO d.o.o. (Slovenija), Techco Group GmbH (Austrija) i Database & Technology (Italija).

 Predstavnici Direkcije za železnice boravili u poseti nemačkoj pokrajini Saksoniji u organizaciji Klastera železnica za jugoistočnu Evropu u cilju regionalne saradnje

Već prvog dana predstavnici delegacije bili su gosti svojim domaćinima i partneru, klasteru železnica iz Saksonije BTS Rail Saxony, dok je ovaj susret značajno od samog početka podržala Razvojna agencija Saksonije (Wirtschaftsförderung Sachsen).

Tom prilikom delegacija je posetila pogone koji se bave proizvodnjom i/ili održavanjem železničkih vozila i kompaniju koja se bavi projektovanjem i tipskim ispitivanjem železničkih vozila, ukupno 6 kompanija iz Saksonije i to: Nemačke železnice (DB), Bombardier, RailMaint, Heiter Blick, Hörmann Vehicle Engineering i DVB (Javni prevoz iz Drezdena).

Osim toga, članovi delegacije učestvovali su aktivno na B2B susretima koje je organozavala partnerska organizacija, Klaster železnica BTS iz Drezdena, kao i na dve radionice koju su organizovale nemačke železnice (DB Vehicle and Technology Center) i Hörmann Vehicle Engineering.

24. februar 2020.

Najava događaja - Seminar o transportu opasne robe

Železnička agencija Evropske unije, u okviru projekta EUMedRail finansiranog od strane Evropske komisije, u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcijom za železnice, organizovaće 2. i 3. marta u Beogradu Seminar o transportu opasne robe.

Prvi dan seminara biće posvećen evropskim i međunarodnim propisima o transportu opasne robe i realizovaće se u saradnji sa Međuvladinom organizacijom za međunarodne prevoze železnicama (OTIF), dok će drugog dana biti predstavljen Okvir za upravljanje rizicima u transportu opasne robe za drumski, železnički i unutrašnji vodni saobraćaj.

Okvir za upravljanje rizicima (Risk Management Framework / RMF) predstavlja zajedničku inicijativu stručnjaka za transport opasne robe Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE), OTIF-a, Evropske komisije (DG-MOVE) i Železničke agencije EU (ERA) u cilju dalje harmonizacije pristupa bezbednosti i interoperabilnosti u transportu opasne robe.

Dokumenta u vezi sa Okvirom za upravljanje rizicima mogu se naći na sledećem linku: https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en

Dnevni red seminara

29. januar 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 14. 2. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati radionice za održavanje železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 14. februara 2020. godine.

29. januar 2020.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog uverenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja i Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2020 od 24. januara 2020. godine, a stupaju na snagu 1. februara 2020. godine.

22. januar 2020.

Sastanak sa predsednikom kineske železnice – projekat modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkure Zorana Mihajlović sastala se 14. januara 2020. sa predsednikom kineske kompanije China Railway International Company (CRIC) Jan Žongminom kako bi razgovarala o realizaciji projekta modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte.

 Sastanak sa predsednikom kineske železnice – projekat modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte

Potpredsednica Vlade je istakla da vrednost infrastrukturnih projekata koje naša zemlja realizuje sa Kinom iznosi 15 milijardi evra i prenela da je sa predsednikom kineskih železnica dogovoren početak radova na trećoj deonici od Novog Sada do granice sa Mađarskom. Takođe je objasnila da će u martu ove godine biti završena 34 kilometra levog koloseka na pruzi Beograd-Stara Pazova, a do oktobra i desni kolosek, što je važno za Beograd i Beovoz. Na jesen 2021. biće gotova deonica do Novog Sada, do kojeg će se iz Beograda stizati za 25 minuta, pri čemu će se u martu, kako je objasnila, započeti sa radovima i na trećoj deonici od Novog Sada do granice sa mađarskom.

Realizacija projekta modernizacije brze pruge u saradnji sa kineskim železnicama probudila je interesovanje i drugih kineskih kompanija za železničko tržište u Srbiji. Direkcija za železnice, čiji je v. d. direktora Lazar Mosurović takođe prisustvovao sastanku, proizvođačima železničke opreme i vozila iz NR Kine već je izdala određen broj isprava, od kojih se jedan broj odnosi na železnička vozila proizvođa CRRC ZELC iz Pekinga (jednu tipsku i dve dozvole za korišćenje kineskih lokomotiva), dok su ostale vezane za signalno-sigurnosne uređaje proizvođača CRSC International Co. Ltd i CARS iz Pekinga i Heilongijang Railway Signal Technology Co. LTD iz Harbina (ukupno osam sertifikata o ispitivanju tipa) i nastaviće da podržava realizaciju projekta modernizacije brze pruge sprovođenjem poslova iz svoje nadležnosti.

Spisak izdatih isprava može se naći na sledećoj stranici internet prezentacije Direkcije: http://www.raildir.gov.rs/registri-evidencije.php

21. januar 2020.

Reportaža o IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) samitu o kulturi bezbednosti održanom u novembru 2019. u Beogradu

izvor: ERA

Za više informacija o IPA samitu 2019 pogledajte:

14. januar 2020.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 30. 1. 2020.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o održavanju železničkih vozila, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 30. januara 2020. godine.

18. novembar 2019.

IPA SAMIT 2019 – 36 NADLEŽNIH ORGANA, PREDUZEĆA I INSTITUCIJA IZ ŽELEZNIČKOG SEKTORA POTPISALO DEKLARACIJU O BEZBEDNOSNOJ KULTURI EVROPSKE ŽELEZNICE

 IPA samit 2019

Uticaj ljudskih i organizacionih faktora na bezbednost i promovisanje pozitivne bezbednosne kulture na železnici bile su glavne teme IPA samita održanog 13. i 14. novembra 2019. u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.

 IPA samit 2019

Ovaj događaj, kao deo ERA IPA II projekta finansiranog od strane Evropske komisije, organizovala je Železnička agencija Evropske unije u saradnji sa Direkcijom za železnice.

 IPA samit 2019

Potpredsednica Vlade i ministarka, prof. dr Zorana Mihajlović, potpisala je Deklaraciju o bezbednosnoj kulturi evropske železnice i otvorila ovaj međunarodni skup ističući da su ulaganje u železnički saobraćaj i unapređenje bezbednosti saobraćaja strateški interesi Vlade Srbije.

 IPA samit 2019

Pored potpredsednice Vlade, uvodne govore na otvaranju događaja održali su Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji, Miroslav Lutovac, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, Lazar Mosurović, v. d. direktora Direkcije za železnice i Peter Mim, menadžer IPA projekta u Železničkoj agenciji EU. Prvog dana samit je okupio preko sto učesnika iz Srbije i regiona, i, tom prilikom, nakon potpisivanja Deklaracije o bezbednosnoj kulturi evropske železnice od strane potpredsednice Vlade i v. d. direktora Direkcije za železnice, ovu deklaraciju potpisalo je još 34 rukovodioca nadležnih organa, preduzeća i institucija iz železničkog sektora iz zemlje i regiona.

 IPA samit 2019

Drugog dana samita učesnici su kroz niz radionica imali prilike da se upoznaju sa Evropskim modelom bezbednosne kulture i praktičnim primerima ocene kulture bezbednosti u okviru organizacije.

 IPA samit 2019

Skup je zatvoren zaključcima koji su potvrdili da ljudski i organizacioni faktori predstavljaju ključne činioce bezbednog železničkog saobraćaja u nadi da će ovaj događaj biti podsticaj za uspostavljanje regionalne mreže za saradnju na ovu temu u cilju podizanja bezbednosti na železnici na viši nivo i približavanja bezbednosnim standardima Evropske unije.

5. novembar 2019.

IPA samit 2019 – Ceremonija potpisivanja Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice

Železnička agencija Evropske unije u saradnji sa Direkcijom za železnice organizuje IPA samit 2019. o Izjavi o bezbedsnosnoj kulturi evropske železnice koji će se održati 13. i 14. novembra 2019. u Privrednoj komori Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

Oslanjajući se na prvi Evropski železnički samit održan 2018. godine u Dubrovniku, cilj IPA samita je podizanje svesti o uticaju ljudskih i organizacionih faktora na bezbednost i potpisivanje Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice od strane rukovodilaca nadležnih organa i preduzeća koja se bave delatnostima iz oblasti železnčkog sektora u smislu potvrde njihove posvećenosti promovisanju pozitivne bezbednosne kulture u oblasti železnice.

Skup će se sastojati iz dva dela:

- ceremonija potpisivanja Izjave o bezbednosnoj kulturi evropske železnice, 13. novembra;

- radionice na temu bezbednosne kulture, 14. novembra.

Dnevni red

Izjava o bezbednosnoj kulturi evropske železnice

1. novembar 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 74/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka i Pravilnik o sadržini akta o održavanju podsistema turističko-muzejske železnice. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 74/2019 od 18. 10. 2019. godine, a stupili su snagu 26. 10. 2019. godine.

17. oktobar 2019.

Radionica o regionalnoj povezanosti u oblasti železnice

UNECE (Evropska ekonomska komisija pri Ujedinjenim nacijama) i EUSDR (Strategija EU za Dunavski region) održale su 3. i 4. oktobra 2019. u Beogradu radionicu na temu regionalne povezanosti u oblasti železnice.

 Radionica o regionalnoj povezanosti u oblasti železnice

Radionica je organizovana u okviru prioritetne oblasti EUSDR 1b: „Unapređenje mobilnosti i multimodalnost - veze u drumskom, železničkom i vazdušnom saobraćaju“ koja se bavi izazovima održivog i efikasnog transportnog sistema.

Ovaj međunarodni događaj okupio je predstavnike ministarstava nadležnih za transport, regionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave povezanošću u oblasti železnice, kao i predstavnike prevoznika, logističkih asocijacija i luka iz preko deset evropskih zemalja.

Cilj radionice bio je povećanje svesti o značaju bolje železničke povezanosti u Dunavskom regionu i jačanje saradnje između zainteresovanih strana u regionu u smislu uspostavljanja zajedničkih, pouzdanih i održivih železničkih usluga na međunarodnom tržištu. Učesnicima je omogućeno da uspostave vezu između regionalne železničke povezanosti i nacionalnih transportnih politika i da razmotre mogućnosti regiona da privuče međunarodne transportne tokove. Ključni aspekt radionice bio je razmena informacija i iskustava učesnika u vezi sa železničkom povezanošću u Dunavskom regionu.

Kao učesnik ovog skupa, Direkcija za železnice predstavila je svoje nadležnosti i ulogu u železničkom sektoru i ukazala na to da je zajednički interes svih aktera u železničkom sektoru, između ostalog, povećanje udela železničkog transporta u odnosu na druge vidove saobraćaja. Takođe, istakla je značaj ostvarivanja saradnje i razmene informacija, kako između regulatora železničkog tržišta, nacionalnih tela za bezbednost, tela za licenciranje železničkih prevoznika i tela nadležnih za prava putnika na regionalnom i evropskom nivou, tako i između železničkih prevoznika, upravljača infrastrukture i uslužnih objekata, sa ciljem obezbeđivanja bezbednosti železničkog sistema, podizanja kvaliteta usluga i uspostavljanja konkurentne, okrenute korisnicima i efikasne grane saobraćaja.

https://www.unece.org/index.php?id=52662

8. oktobar 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 68/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti održavanja železničke telekomunikacione mreže. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 68/2019 od 25. 9. 2019. godine, a stupaju na snagu 3. 10. 2019. godine.

13. septembar 2019.

Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

U „Službenom glasniku RS“, br. 63 od 4. septembra 2019. godine objavljen je Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz koji je donela Direkcija za železnice. Ovaj pravilnik stupio je na snagu 12. septembra 2019. godine.

27. avgust 2019.

Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica

U „Službenom glasniku RS“, br. 58 od 16. avgusta 2019. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i zahtevima za žičare za transport lica koji je doneo Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

27. avgust 2019.

Pravilnik o redu vožnje

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o redu vožnje objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 58 od 16. avgusta 2019. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o redu vožnje („Službeni glasnik RS“, br. 39/14 i 36/17).

26. avgust 2019.

Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o evidencijama koje vode železnički prevoznik i upravljač železničke infrastrukture koji je stupio na snagu 15. 8. 2019, a primenjuje se od 1. 1. 2020. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 56/2019 od 7. 8. 2019. godine.

19. avgust 2019.

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda. Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi pojedinih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju imati strukturni podsistemi, a članom 6. stav 2. istog zakona propisano je koji delovi železničkog sistema spadaju u strukturne podsisteme. Istovetne odredbe su postojale i u članu 22. prethodnog Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice iz 2013. godine, sa razlikom da se dozvola za korišćenje izdavala i za elemente strukturnih podsistema. Obaveza izdavanja dozvola za korišćenje elemenata strukturnih sistema brisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Sl. glasnik RS”, broj 92/15).

Ovo znači da se po važećim propisima dozvola za korišćenje izdaje samo za kompletne strukturne podsisteme, a da se NE IZDAJE za njihove pojedinačne sastavne delove, bilo da su oni definisani kao „činioci interoperabilnosti” u čl. 12 i 13. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/18). ili kao „elementi strukturnih podsistema” u čl. 113 i 114. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 41/18).

Činioci interoperabilnosti i određeni elementi strukturnih podsistema mogu se staviti na tržište i koristiti samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti, odnosno deklaraciju o pogodnosti za upotrebu, koju sastavlja proizvođač, a nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti sa relevantnim propisima (tehničke specifikacije interoperabilnosti –TSI i/ili nacionalni tehnički propisi), odnosno ocenjivanja pogodnosti za upotrebu.

U Prilogu 1 Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, broj br. 5/2016), u daljem tekstu: Pravilnik, eksplicitno su navedeni činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni usaglašenosti i oceni pogodnosti za upotrebu.

Prijavljeno telo (Notified Body) vrši ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu za činioce interoperabilnosti, dok Direkcija za železnice vrši ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu za elemente strukturnih podsistema na koje se primenjuju nacionalni železnički tehnički propisi. Ova tela zatim izdaju odgovarajuće sertifikate na osnovu kojih proizvođač sastavlja deklaraciju o usaglašenosti i deklaraciju o pogodnosti za upotrebu.

Ocena usaglašenosti i ocena pogodnosti za upotrebu proizvoda sprovodi se primenom odgovarajućih modula. Uz svaki činilac interoperabilnosti / element strukturnog podsistema naveden u Prilogu 1 Pravilnika naznačeni su moduli koji se mogu upotrebiti za ocenu usaglašenosti i ocenu pogodnosti za upotrebu, a svaki modul je detaljno opisan u Prilogu 2 Pravilnika.

Ukoliko je u Prilogu 1 Pravilnika uz neki proizvod naveden modul SA* ili neki drugi modul sa zvezdicom, zvezdica označava da proizvođač može da primeni taj modul i napiše deklaraciju o usaglašenosti samo u slučaju proizvoda stavljenih na tržište pre stupanja na snagu Pravilnika i ako telu za ocenu usaglašenosti:

1. dokaže da su ranija ispitivanja i odobrenje proizvoda sprovedeni uspešno pod sličnim uslovima, npr. posedovanjem dozvole za korišćenje proizvoda i

2. da predmetni proizvod ispunjava zahteve važećih TSI odnosno nacionalnih železničkih tehničkih propisa.

Ukoliko oba ova uslova nisu ispunjena, za ocenjivanje usaglašenosti se primenjuju drugi raspoloživi moduli npr. CB+CC ili CB+CD i sl.


Zaključak:

1. Za elemente (delove) strukturnih podsistema po važećim propisima više se ne izdaje dozvola za korišćenje proizvoda.

2. Samo elementi (delovi) strukturnih podsistema koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika podležu oceni usaglašenosti i oceni pogodnosti za upotrebu.

3. Ocena pogodnosti za upotrebu elemenata strukturnih podsistema obavezna je ako je propisana tehničkim propisima. U suprotnom, sprovodi se samo na zahtev proizvođača. Ocena pogodnosti za upotrebu sprovodi se posle izdavanja sertifikata o usaglašenosti i deklaracije o usaglašenosti.

4. Dozvola za korišćenje proizvoda izdata u prethodnom periodu nije više merodavan dokument sa kojim se novi proizvod može staviti na tržište. Merodavan dokument je, u skladu sa važećim propisima, deklaracija o usaglašenosti, koja se sastavlja na način propisan članom 7. Pravilnika.

Dozvole za korišćenje se koriste za postojeće proizvode kao prilog Deklaracije o usaglašenosti i Deklaracije o podobnosti za upotrebu u skladu sa Pravilnikom, po modulu CA uz dokaz da proizvod za koji je ranije izdata dozvola za korišćenje ispunjava zahteve tehničkih propisa koji važe u trenutku stavljanja proizvoda na tržište.

5. U tenderskim uslovima Korisnik može da zahteva da se uz Deklaraciju o usaglašenosti, i Deklaraciju o podobnosti za upotrebu, za elemente strukturnih podsistema priloži:

5.1. Za nove proizvode za koje su izdati Sertifikati:
- Sertifikat o usaglašenosti (po modulu CB), i
- Sertifikat o podobnosti za upotrebu (po modulu CV), ako je propisano odgovarajućim nacionalnim železničkim tehničkim propisima.

5.2. Za postojeće proizvode za koje su izdate Dozvole za korišćenje:
- Dozvola za korišćenje proizvoda (po modulu CA), i
- dokaz o ispunjenosti zahteva tehničkih propisa koji važe u trenutku stavljanja proizvoda na tržište.

14. avgust 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 16. 9. 2019.

Primedbe i predlozi na Pravilnik o tehničkim uslovima koje mora ispunjavati podsistem energija, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 16. septembra 2019. godine.

7. avgust 2019.

OBJAVLjEN NOVI PRAVILNIK O LICENCAMA ZA PREVOZ U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 53/19 od 24. jula 2019. godine objavljen je Pravilnik o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju koji je donela Direkcija za železnice. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. avgusta 2019. godine.

Članom 145. stav 1. Zakona o železnici propisano je da su železnički prevoznici dužni da dostave Direkciji za železnice dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 81. st. 4, 9. i 10. tog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu akta iz člana 81. stav 18. tog zakona, odnosno Pravilnika o licencama za prevoz u železničkom saobraćaju, a ako to ne učine Direkcija će rešenjem oduzeti licencu. Rok za dostavljanje navedenih dokaza Direkciji za železnice ističe 1. februara 2020. godine.

19. jul 2019.

Informacija o oduzetim sertifikatima

Nakon što je nadzorom utvrđeno da privredna društva Bauwesen“ d.o.o Lazarevac i GIP Konstruktor“ d.o.o. Beograd više ne ispunjavaju uslove za posedovanje sertifikata o ispunjenosti uslova za vršenje poslova održavanja gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga, Direkcija za železnice je 25. juna 2019. godine izdala rešenja kojima se ovim privrednim društvima oduzimaju navedeni sertifikati.

Direkcija za železnice je takođe 31. maja 2019. godine izvršila proveru ispunjenosti uslova za posedovanje Sertifikata o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B za železnički prevoz robe na svim prugama javne železničke infrastrukture Republike Srbije, koji uključuje prevoz opasnog tereta, izdatog privrednom društvu EURORAIL LOGISTICS“ DOO BEOGRAD,kojom je uvrđeno da ovo privredno društvo ne ispunjava potrebne uslove te je shodno tome Direkcija za železnice 8. jula 2019. godine donela rešenje kojim se ovom prevozniku oduzima Sertifikat o bezbednosti za prevoz – deo A i deo B.

11. jul 2019.

Pravilnici objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 49/2019

Direkcija za železnice donela je Pravilnik o elementima godišnjeg izveštaja o bezbednosti upravljača infrastrukture i železničkog prevoznika i godišnjeg izveštaja Direkcije za železnice, Pravilnik o sadržini akta o industrijskom koloseku i sadržini akta o industrijskoj železnici i Pravilnik o obrascu službene legitimacije ovlašćenih lica Direkcije za železnice. Ovi pravilnici objavljeni su u „Službenom glasniku RS“, br. 49/2019 od 8. 7. 2019, a stupaju na snagu 16. 7. 2019.

2. jul 2019.

Nacionalni tehnički propisi u odnosu na zakonodavstvo EU - TSI

Železnička agencija EU organizovala je u Istanbulu, 27. juna 2019, prvi sastanak Radne grupe za analizu nacionalnih tehničkih propisa u odnosu na evropske propise, tj. tehničke specifikacije interoperablnosti (TSI). Ova radna grupa organizovana je u okviru ERA IPA projekta (ERA IPA II 2018-2019) sa ciljem da se korisnicima projekta (železničke institucije zemalja Zapadnog Balkana i Turske) pruži tehnička pomoć kako bi, po ugledu na zemlje članice EU, izvršili tzv. „čišćenje nacionalnih propisa“ zadržavajući samo one koji se odnose na oblasti koje još nisu obuhvaćene tehničkim specifikacijama interoperabilnosti ili iz nekog razloga to nije ni predviđeno.

 Nacionalni tehnički propisi u odnosu na zakonodavstvo EU - TSI

Radna grupa je na prvom sastanku utvrdila svoje ciljeve, strukturu, organizaciju i postupak rada, odnosno način poređenja i klasifikacije propisa i dokumentovanja postignutih rezultata. Sledeći sastanak Radne grupe predviđen je za septembar 2019. godine.

26. jun 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 31. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Predlog pravilnika o održavanju signalno-sigurnosnih uređaja, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 31. jula 2019. godine.

19. jun 2019.

Predavanje na temu: Sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju

Na inicijativu Direkcije za železnice 18. juna 2019. održano je predavanje na temu Sistem za upravljanje bezbednošću u železničkom saobraćaju. Predavanje je održao savetnik generalnog direktora za bezbednost saobraćaja Infrastrukture železnica Srbije a.d, gospodin Slobodan Rosić. U svojoj prezentaciji gospodin Rosić predstavio je pravni okvir za uvođenje sistema za upravljanje bezbednošću pozivajući se na evropsko zakonodavstvo sa kojim se usklađuju naši domaći železnički propisi, kao i osnovne razloge za uvođenje ovakvog sistema koji podrazumevaju kontrolu rizika i ispunjavanje uslova za dobijanje sertifikata o bezbednosti. Kroz niz primera iz prakse, izlaganje je obuhvatilo osnovne izazove u uvođenju sistema za upravljanje bezbednošću i neke od kriterijuma za ocenu ispunjenosti zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti.

Ovo predavanje, kojem su prisustvovali i predstavnici upravljača infrastrukture i železničkih prevoznika, predstavlja uvod u niz stučnih diskusija koje u narednom periodu treba da razjasne nedoumice koje prate ovu materiju i pomognu železničkim prevoznicima i upravljaču infrastrukture da uspostave što bolji sistem za upravljanje bezbednošću.

12. jun 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 12. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Nacrt pravilnika o uslovima za obavljanje poslova održavanja podsistema infrastruktura, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 12. jula 2019. godine.

12. jun 2019.

Nacionalni registar železničkih vozila – obaveštenje

Obaveštavamo korisnike da je, nakon završenih radova na održavanju servera za Nacionalni registar vozila (NVR), ponovo uspostavljen normalan rad NVR aplikacije te da je nadalje moguće korišćenje ključne funkcije koja se odnosi na pristup detaljima o vozilu (vehicle details).

S obzirom da je u toku revizija NVR korisničkih naloga, pojedini korisnici će o novim pristupnim podacima za NVR aplikaciju biti obavešteni putem dopisa ili e-mejla.

28. maj 2019.

Propis u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 1. 7. 2019.

Primedbe i predlozi na Saobraćajni pravilnik, koji se trenutno nalazi na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi, mogu se dostaviti do 1. jula 2019. godine.

24. april 2019.

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom – važno obaveštenje

Pri podnošenju zahteva za izdavanje dozvola za upravljanje vučnim vozilom od 8. maja 2019. godine slike i potpisi dostavljaju se u elektronskoj formi u .png formatu, sa rezolucijom 300 dpi i prema sledećim dimenzijama:

 • slike – širina 880 piksela, visina 1100 piksela,
 • potpisi – širina 1100 piksela, visina 200 piksela.

Pozadine za slike i potpise treba da budu transparentne.

10. april 2019.

Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju

Direkcija za železnice donela je novi Pravilnik o zajedničkim pokazateljima bezbednosti u železničkom saobraćaju koji stupa na snagu 11. 4. 2019. godine. Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 25/2019 od 3. 4. 2019. godine.

12. mart 2019.

Propisi u pripremi – rok za dostavljanje primedbi i predloga do 29. 3. 2019.

Primedbe i predlozi na sledeće propise, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi:

- Pravilnik o prevozu naročitih pošiljaka i

- Pravilnik o prijavljivanju, istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama

mogu se dostaviti do 29. marta 2019. godine.

6. mart 2019.

OTIF – Volfgang Kiper novi Generalni sekretar OTIF-a

Na vanrednom 14. zasedanju Generalne skupštine Međuvladine organizacije za međunarodne prevoze železnicama (OTIF) održanom 27. februara 2019. godine, za novog Generalnog sekretara Organizacije izabran je Volfgang Kiper iz Nemačke. Njegov mandat trajaće od 8. aprila 2019. do 31. decembra 2021. godine.

 Volfgang Kiper

Izvor: OTIF

Novoizabrani Generalni sekretar je po obrazovanju pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti domaće i međunarodne železničke politike, a na čelo OTIF-a dolazi sa pozicije šefa odseka u nemačkom Ministarstvu saobraćaja u kojem je bio odgovoran za celokupnu železničku politiku na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, kao i za odnose sa železničkom industrijom. Kao šef Organizacije nastaviće sa razvojem njene uspešne strategije i daljim promovisanjem jedinstvenog međunarodnog železničkog prava.

5. mart 2019.

Produžen rok za podnošenje primedbi i predloga na propise u pripremi do 11.3.2019.

Rok za podnošenje primedbi i predloga na sledeće propise, koji se trenutno nalaze na sajtu Direkcije za železnice u rubrici Propisi u pripremi:

- Pravilnik o kočnicama i kočenju vozova i vozila,

- Pravilnik o označavanju železničkih vozila i vozova i

- Signalni pravilnik,

produžen je do 11. marta 2019. godine.

26. februar 2019.

Radionica o sistemu upravljanja bezbednošću i kulturi bezbednosti u železničkom saobraćaju

Železnička agencija Evropske unije, u okviru IPA (ERA IPA II 2018-2019) i EUMedRail projekta, organizovala je u saradnji sa Direkcijom za železnice trodnevnu radionicu o sistemu upravljanja bezbednošću (SMS) i kulturi bezbednosti. Domaćin ovog događaja održanog od 12. do 14. februara 2019. u Beogradu bila je Privredna komora Srbije.

 Radionica o sistemu upravljanja bezbednošću i kulturi bezbednosti u železničkom saobraćaju

Cilj seminara bio je da učesnicima pruži detaljne informacije o zakonodavstvu EU vezanom za bezbednost, kao i o razvoju kulture bezbednosti u okviru železničkog saobraćaja.

Sastanak su otvorili Petar Odorović, direktor Direkcije za železnice, Milica Dubljebić, sekretar Udruženja za saobraćaj i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu u Privrednoj komori Srbije, i Peter Mim, rukovodilac IPA i EUMedRail projekta u Železničkoj agenciji Evropske unije.

Ovaj međunarodni događaj okupio je više od sedamdeset učesnika među kojima su bili predstavnici železničkih državnih institucija, železničkih operatera i preduzeća koja upravljaju železničkom infrastrukturom, kao i stručnjaci iz Železničke agencije EU.

Tokom radionice predstavljena su iskustva upravljača infrastrukture i železničkih operatera u razvoju, implementaciji i nadzoru sistema upravljanja bezbednošću. Učesnici su takođe imali prilike da se upoznaju sa pojmom kulture bezbednosti i osnovnim principima koje promoviše Evropska deklaracija o kulturi bezbednosti na železnici.

Radionica je završena tehničkom posetom Akcionarskom društvu za železnički prevoz putnika „Srbija Voz“.

 Vrh strane
 KORONA VIRUS-COVID-19 Obaveštenja  Informator o radu Zahtev za informacije od javnog značaja Nacionalni registar vozila NVR Propisi u pripremi Ukidanje pečata