MENI

Naslovna » Obaveštenja

Obaveštenja

19. avgust 2019.

Objašnjenje u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište

Direkciji za železnice se obraćaju proizvođači raznih delova i opreme koji se koriste na železnici sa pitanjem da li Direkcija za železnice izdaje dozvole za korišćenje tih proizvoda.

Najčešći razlog za postavljanje takvog pitanja su uslovi različitih tendera u kojima se često traži da konkretni proizvod ima dozvolu za korišćenje izdatu od strane Direkcije za železnice.

Članom 21. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, broj 41/2018) propisano je da dozvolu za korišćenje koju izdaje Direkcija moraju imati strukturni podsistemi, a članom 6. stav 2. istog zakona propisano je koji delovi železničkog sistema spadaju u strukturne podsisteme. Istovetne odredbe su postojale i u prethodnom Zakonu o bezbednosti i interoperabilnosti železnice iz 2013. godine.

Ovo znači da se dozvola za korišćenje izdaje samo za kompletne strukturne podsisteme, a da se NE IZDAJE za njihove pojedinačne sastavne delove, bilo da su oni definisani kao „činioci interoperabilnosti” (čl. 12 i 13. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema) ili kao „elementi strukturnih podsistema” (čl. 113 i 114. Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju).

Činioci interoperabilnosti i određeni elementi strukturnih podsistema mogu se staviti na tržište i koristiti samo ako imaju deklaraciju o usaglašenosti koju sastavlja proizvođač, a nakon sprovedenog postupka ocenjivanja usaglašenosti sa relevantnim propisima (tehničke specifikacije interoperabilnosti –TSI i nacionalni tehnički propisi).

U Prilogu 1 Pravilnika o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl. glasnik RS”, broj br. 5/2016), u daljem tekstu: Pravilnik, eksplicitno su navedeni činioci interoperabilnosti i elementi strukturnih podsistema koji podležu oceni usaglašenosti.

Prijavljeno telo (Notified Body) vrši ocenu usaglašenosti za činioce interoperabilnosti, dok Direkcija za železnice vrši ocenu usaglašenosti za elemente strukturnih podsistema na koje se primenjuju nacionalni železnički tehnički propisi. Ova tela zatim izdaju odgovarajuće sertifikate na osnovu kojih proizvođač sastavlja deklaraciju o usaglašenosti.

Ocena usaglašenosti proizvoda sprovodi se primenom odgovarajućih modula. Uz svaki činilac interoperabilnosti/element strukturnog podsistema naveden u Prilogu 1 Pravilnika naznačeni su moduli koji se mogu upotrebiti za ocenu usaglašenosti, a svaki modul je detaljno opisan u Prilogu 2 Pravilnika.

Ukoliko je u Prilogu 1 Pravilnika uz neki proizvod naveden modul SA* ili neki drugi modul sa zvezdicom, zvezdica označava da proizvođač može da primeni taj modul i napiše deklaraciju o usaglašenosti samo u slučaju proizvoda stavljenih na tržište pre stupanja na snagu Pravilnika i ako telu za ocenu usaglašenosti:
1. dokaže da su ranija ispitivanja i odobrenje proizvoda sprovedeni uspešno pod sličnim uslovima, npr. posedovanjem dozvole za korišćenje proizvoda i
2. da predmetni proizvod ispunjava zahteve danas važećih TSI odnosno nacionalnih železničkih tehničkih propisa.

Ukoliko oba ova uslova nisu ispunjena, za ocenjivanje usaglašenosti se primenjuju drugi raspoloživi moduli npr. CB+CC ili CB+CD i sl.


Zaključak:

1. Za delove strukturnih podsistema NE IZDAJE se dozvola za korišćenje.

2. Samo delovi strukturnih podsistema koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika podležu oceni usaglašenosti.

3. Dozvola za korišćenje proizvoda izdata u prethodnom periodu nije više merodavan dokument sa kojim se proizvod može staviti na tržište. Merodavan dokument je, u skladu sa važećim propisima, deklaracija o usaglašenosti.

4. U tenderskim uslovima ne može se tražiti dozvola za korišćenje proizvoda koji predstavljaju sastavne delove strukturnih podsistema, jer je to u suprotnosti sa zakonima, već se mora tražiti deklaracija o usaglašenosti, i to samo za one proizvode koji su navedeni u Prilogu 1 Pravilnika.

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata