MENI

Naslovna » O nama » Rukovodstvo

Rukovodstvo

V. d. direktora Direkcije
Lazar Mosurović
tel. +381 11 3616 866
e-mail: lazar.mosurovic@raildir.gov.rs

Direktora Direkcije postavlja Vlada Republike Srbije, na predlog predsednika Vlade, na period od pet godina. Direktor Direkcije rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Direkcije, raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica i obavlja druge poslove iz delokruga Direkcije.

Nataša Cerović, načelnik Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i žičare za transport lica
tel. +381 11 3611 841
e-mail: natasa.cerovic@raildir.gov.rs

Načelnik Odeljenja za regulisanje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja i žičare za transport lica rukovodi i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odeljenju; organizuje i vodi postupak izdavanja odobrenja za rad žičara i specifičnih vučnih instalacija, stručno obrađuje dostavljenu dokumentaciju, kontroliše tačnost dostavljenih podataka i priprema predlog odobrenja; organizuje izradu podzakonskih akata iz delokruga Odeljenja; organizuje izradu izveštaja iz delokruga Odeljenja; učestvuje u ostvarivanju međunarodne saradnje u okviru delokruga Odeljenja; sarađuje sa drugim organima i organizacijama u cilju unapređenja obavljanja poslova iz delokruga Odeljenja; priprema i učestvuje u izradi izveštaja koji se podnosi Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju o merama koje su preduzete ili planirane da se preduzmu na osnovu preporuka; prati razvoj tehničkih i tehnoloških sistema žičara u drugim zemljama, prati standarde i EU propise iz delokruga Odeljenja i predlaže mere za unapređenje u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Direkcije.

Branka Nedeljković, načelnik Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove
tel. +381 11 3618 219
e-mail: branka.nedeljkovic@raildir.gov.rs

Načelnik Odeljenja za regulisanje železničkog tržišta, licence, prava putnika i zajedničke poslove rukovodi i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Odeljenju; koordinira odlučivanje po zahtevima za pokretanje postupka podnosilaca zahteva za dodelu kapaciteta infrastrukture, odnosno podnosilaca zahteva za pristup i pružanje usluga u uslužnom objektu, koji smatraju da su nepravedno tretirani, diskriminisani ili na bilo koji drugi način oštećeni, kao i po svim pritužbama koje se podnose Direkciji za železnice u skladu sa zakonom koji reguliše oblast železnice; koordinira poslove praćenja stanja konkurencije na tržištu železničkih usluga, kontrole sistema obračuna i naplate cena i visine i/ili strukture cena pristupa, kao i kontrole usklađenosti sa odredbama za razdvajanje računa u skladu sa zakonom koji reguliše oblast železnice; organizuje i vodi postupak za izdavanje licence i privremene licence, suspenziju i oduzimanje licence za prevoz, kontroliše ispunjenost zakonom propisanih uslova nakon izdavanja licence; koordinira i ostvaruje saradnju Direkcije sa drugim organima u vezi sa implementacijom COTIF-a i učešćem Direkcije u radu odgovarajućih tela OTIF-a u postupku donošenja njegovih izmena i dopuna kao i pripremi dokumenata iz oblasti železničkog transporta u okviru realizacije procesa pregovaranja za pristupanje Republike Srbije EU; organizuje i ostvaruje saradnju sa telom nadležnim za zaštitu konkurencije; koordinira ostvarivanje međunarodne saradnje u okviru nadležnosti Direkcije i uspostavlja i razvija saradnju sa organima državne uprave, regionalnim i međunarodnim organizacijama i institucijama u oblasti regulisanja tržišta železničkih usluga, licenciranja prevoznika i prava putnika; nadzire obavljanje finansijskih, kadrovskih i opštih poslova i koordinira planiranje, pripremu i izvršenje budžeta; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Direkcije.

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata