MENI

Naslovna » Usluge » Mašinovođe » Dozvola za upravljanje vučnim vozilom (Dozvola za mašinovođe)

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom (Dozvola za mašinovođe)

Opis postupka:

U skladu sa članom 66 Zakona o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS”, br. 41/18) dozvolu za upravljanje vučnim vozilom izdaje Direkcija za železnice, na propisanom obrascu i u formi rešenja, ako lice koje je podnelo zahtev ispunjava sledeće uslove:

1) da ima propisanu stručnu spremu;

2) da je psihički i fizički sposobno da upravlja vučnim vozilom;

3) da je položilo ispit iz opštih stručnih znanja;

4) da je priložilo fotografiju nosioca dozvole;

5) da je priložilo čitak potpis nosioca dozvole,

Slike i potpisi dostavljaju se u elektronskoj formi u .png formatu, sa rezolucijom 300 dpi i prema sledećim dimenzijama:

  • slike – širina 880 piksela, visina 1100 piksela,
  • potpisi – širina 1100 piksela, visina 200 piksela.

Pozadine za slike i potpise treba da budu transparentne.

Direkcija za železnice propisuje postupak izdavanja dozvole, obrazac dozvole, obrazac zahteva za izdavanje dozvole i potrebnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtev.

Direkcija za železnice izdaje dozvolu najkasnije u roku od 30 dana po prijemu urednog zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana.

U slučaju promene bilo kog podatka koji je sadržan u dozvoli ili propisa kojim se uređuje oblast železnice, nosilac dozvole bez odlaganja podnosi zahtev Direkciji za železnice za ažuriranje dozvole.

U slučaju gubitka ili oštećenja dozvole, Direkcija za železnice izdaje duplikat.

Dozvola se izdaje u jednom originalu. Svako umnožavanje dozvole, osim od strane Direkcije za železnice kada se traži duplikat, zabranjeno je.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Obrasci:

- 01.016.docx

Evidencije:

- Registar izdatih dozvola za upravljanje vučnim vozilom

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“ br.41/2018) član 66

- Pravilnik o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja („Sl. glasnik RS“, broj 22/16)

- Pravilnik o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, broj 22/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata