MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači infrastrukture » Saglasnost na akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza na industrijskoj železnici i kojim se određuje lice odgovorno za sprovođenje akta

Saglasnost na akt o uslovima i načinu obavljanja prevoza na industrijskoj železnici i kojim se određuje lice odgovorno za sprovođenje akta

Opis postupka:

Vlasnik, odnosno korisnik industrijskog koloseka, dužan je da donese akt kojim se utvrđuje način za organizovanje i regulisanje manevarskog rada, održavanje i zaštitu industrijskog koloseka, lice odgovorno za sprovođenje akta, održavanje železničkih voznih sredstava i drugih sredstava koja se koriste na industrijskom koloseku, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direkcije.

Izmene i dopune akta donose se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Direkcije, a moraju se dostaviti Direkciji na saglasnost najkasnije 15 dana od dana nastanka promenjenih okolnosti u odnosu na važeći akt.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o železnici ("Službeni glasnik RS", br. 41/2018) član 77.

- Pravilnik o sadržini akta o industrijskom koloseku i sadržini akta o industrijskoj železnici ("Službeni glasnik RS", br. 109/2013)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata