MENI

Naslovna » Usluge » Upravljači žičara » Izdavanje odobrenja za rad žičare

Izdavanje odobrenja za rad žičare

Odobrenje za rad žičare izdato od strane Direkcije za železnice je preduslov za puštanje u rad žičare kao sredstva javnog transporta, a Zakonom o žičarama za transport lica („Službeni glasnik RS“, br. 38/2015) u čl. 36, propisan je postupak njegovog izdavanja.

Zahtev za dobijanje Odobrenja za rad žičare sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Zakonom o žičarama za transport lica, podnosi upravljač žičare Direkciji za železnice.

U zavisnosti da li se radi o novoizgrađenoj žičari ili postojećoj žičari razlikuje se prateća dokumentacija koja se prilaže uz zahtev.

Uz zahtev za izdavanje Odobrenja za rad novoizgrađene žičare prilaže se upotrebna dozvola, plan održavanja za sledeću godinu i evidencija o izdatim uverenjima o stručnoj osposobljenosti svih lica koja učestvuju u održavanju i radu žičare, kao i propisani dokumenti o usklađenosti.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za rad postojećih žičara, prilaže se Izveštaj o stručnom pregledu kojim se pozitivno ocenjuje sposobnost za bezbedan rad žičare za naredni period, izvršenom programu održavanja, planu održavanja za sledeću godinu i evidencija o izdatim uverenjima o stručnoj osposobljenosti svih lica koja učestvuju u održavanju i radu žičare.

Odobrenje za rad žičare se izdaje na period od godinu dana.

Iznos takse za postupak

U postupku izdavanja Odobrenja za rad žičare plaćaju se:

- Opšta republička taksa (Zakon o RAT čl. 2. Tarifni broj 1) - 310 din,

a u zavisnosti od toga da li se radi o novoj ili postojećoj žičari plaća se i sledeća taksa:

- Taksa za izdavanje odobrenja za rad nove žičare (Zakon o RAT čl. 2. Tarifni broj 148) - 19730 din ili

- Taksa za izdavanje odobrenja za rad postojeće žičare (Zakon o RAT čl. 2. Tarifni broj 148) – 39160 din.

Zakonski i podzakonski akti koji se primenjuju na postupak

  1. Zakon o žičarama za transport lica
  2. Zakon o republičkim administrativnim taksama
  3. Pravilnik o izgledu, sadržini, načinu vođenja zapisnika stručnog pregleda i spisku dokumenata o usklađenosti
  4. Pravilnik o stručnoj osposobljenosti izvršnih radnika žičare za transport lica
  5. Pravilnik o podsistemima žičare i bezbednosnim komponentama za transport lica

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata