MENI

Naslovna » Usluge » Vozila » Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Dodatna dozvola za korišćenje vozila koja su usaglašena sa TSI

Opis postupka:

U skladu sa članom 25. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl. glasnik RS”, br. 41/18), podnosilac zahteva za dodatnu dozvolu za korišćenje vozila koje je usaglašeno sa TSI mora da Direkciji pruži dokaze da je predmetno vozilo odobreno za korišćenje u nekoj drugoj državi tj. da ima dozvolu za korišćenje. Uz tu originalnu dozvolu, prilaže se overena kopija sa originalnim prevodom ovlašćenog prevodioca. Podnosilac zahteva prilaže i potrebnu tehničku dokumentaciju, evidencije koje prikazuju istoriju održavanja vozila, dokaze o tehničko eksploatacionim karakteristikama, dokumentaciju koja dokazuju da je vozilo usklađeno sa železničkom infrastrukturom Srbije. Ispunjenost zahteva za izdavanje dodatne dozvole utvrđuje Direkcija za železnice u postupku. Direkcija za železnice može zahtevati dostavljanje dodatnih informacija, analizu rizika i sprovođenje ispitivanja na železničkoj mreži radi provere usklađenosti predmetnog vozila sa železničkom infrastrukturom u Republici Srbiji.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 2. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, a nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, plaća se taksa u skladu sa tarifnim brojem 148. važećeg zakona koji propisuje republičke administrativne takse na račun br. 840-30961845-47;

Evidencije:

Evidencija 01.028

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata