MENI

Naslovna » Usluge » Ostale usluge » Sertifikat o verifikaciji podsistema ili njegovog dela prema nacionalnim propisima

Sertifikat o verifikaciji podsistema ili njegovog dela prema nacionalnim propisima

Opis postupka:

Shodno odredbama člana 17. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema („Službeni glasnik RS“, broj 41/18), Direkcija za železnice izdaje sertifikat o verifikaciji podsistema ili njegovog dela. U ovom postupku proverava se i potvrđuje da podsistem ispunjava osnovne zahteve i da je u skladu sa TSI-jima.

U postuku se proverava podsistem u sledećim fazama: projektovanje, izgradnja podsistema, uključujući posebno građevinske radove, proizvodnju, sklapanje sastavnih delova, podešavanje celog podsistema i konačno ispitivanje podsistema.

Zahtev za dobijanje sertifikata o verifikaciji strukturnog podsistema, pored podataka o podnosiocu zahteva ili njegovom ovlašćenom zastupniku, sadrži naziv i opis strukturnog podsistema, zahtevani modul/kombinaciju modula za verifikaciju strukturnog posistema, naziv tehničkog propisa na osnovu kog se traži verifikacija i početnu tehničku dokumentaciju potrebnu za verifikaciju strukturnog podsistema.

Takse:

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-742221843-57.

Po okončanju postupka, nakon dobijanja obaveštenja o plaćanju, podnosilac zahteva plaća administrativnu taksu utvrđenu na osnovu tarife republičkih administrativnih taksi – Tarifni broj 148. Zakona o republičkim administrativnim taksama, na račun broj 840-30961845-47.

Evidencije:

Evidencija 01.025

Zakonska i podzakonska akta:

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema („Sl.glasnik RS“ br. 41/2018)

- Pravilnikom o ocenjivanju usaglašenosti činilaca interoperabilnosti i elemenata strukturnih podsistema, verifikaciji strukturnih podsistema i izdavanju dozvola za korišćenje strukturnih podsistema („Sl.glasnik RS“ br. 5/16)

 

 Vrh strane
 Obaveštenja   Informator o radu  Zahtev za informacije od javnog značaja  Nacionalni registar vozila NVR  Propisi u pripremi  Ukidanje pečata